Fetma & övervikt

1 min läsning

Definitionen av fetma och övervikt

Fetma och övervikt är ett sjukdomstillstånd som drabbar miljontals individer runtom i världen. Fetma och övervikt är förknippat med ökad risk för en mängd allvarliga sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt, stroke, cancer, diabetes, demens och depression. Forskningsrapporter visar att förekomsten av fetma och övervikt stiger runtom hela världen, särskilt i utvecklingsländer. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att ungefär 2 miljarder människor lider av dessa sjukdomstillstånd. Fetma och övervikt uppstår oftast till följd av en obalans i intag- och förbrukning av kalorier.

Body mass index

För att räkna ut ditt BMI (body mass index) dividerar du din kroppsvikt angett i kilo med kroppslängden i meter i kvadrat. Exempel: En individ som väger 75 kg och är 1.70 meter lång har 26 kg/m2 i BMI (75 kg /(1.70m x 1.70m)). I kliniska sammanhang anses att BMI mellan 18.5 – 25 kg/m2 som normalviktig, lågt BMI ( <18.5 kg/m2) är inte heller hälsosamt och kallas för undervikt. BMI mellan 25 – 30 kg/m2 räknas som övervikt, BMI över >30 kg/m2 räknas som fetma och svår fetma anses föreligga när BMI ≥ 40 kg/m.

Riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av fetma

Fetma är en komplex multifaktoriell sjukdom där flera faktorer samspelar, vilket resulterar i viktuppgång. Exempel på riskfaktorer som bidrar till fetma:

 • Inkomst
 • Utbildning
 • Civilstånd
 • Etniskt ursprung
 • Miljöfaktorer
 • Personlighetstyp
 • Matvanor
 • Ärftlighet (genetik)
 • Basalmetabolism

Kroppsfett

Fett ansamlas vanligtvis i tre kroppslokaler, oftast under huden (subkutant fett), fett som samlas runt organen i buken (visceral fetma) och den tredje varianten kallas för ektopiskt fett på medicinskt språk. Ektopiskt fett ansamlas kring viktiga organ som hjärtat, levern och runt våra blodkärl. Forskning visar att visceralt och ektopiskt fett är mer metabolt aktivt än subkutant fett.

Fetmarelaterade komplikationer

Fetma är associerat med flera hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, kroniska sjukdomar som demens, psykisk ohälsa och vissa cancerformer. Exempel på metabola rubbningar som vanligtvis uppstår hos personer med fetma och övervikt är följande: högt blodtryck (hypertoni), förhöjda blodfetter (hyperkolesterolemi), metabola syndromet, diabetes typ 2 och kronisk inflammation.

Hjärt-kärlsjukdomar

Listan här nedan anger ett antal hjärt-kärlsjukdomar och metabola komplikationer som uppstår till följd av fetma och övervikt.

 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Stroke
 • Sjukdom i benen blodkärl (benartär sjukdom)
 • Skador på den stora kroppspulsådern (aortadissektion eller aortaruptur)
 • Diabetes typ 2

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!