Typ 1 diabetes: optimera riskfaktorer och förebygga komplikationer

I vilken utsträckning är det möjligt att reducera sin risk för hjärt-kärlsjukdom om man har typ 1 diabetes?

Medicinsk forskning har visat att personer med typ 1 diabetes har ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra komplikationer jämfört med personer utan diabetes. Det är hittills inte känt i vilken utsträckning en individ med typ 1 diabetes kan reducera eller eliminera sin förhöjda risk för hjärt-kärlkomplikationer genom att uppfylla alla behandlingsmål.

Den behandlade läkaren och patienten strävar efter optimal kontroll av särskilda kardiovaskulära riskfaktorer som orsakar utvecklingen av komplikationerna.  Några av våra traditionella och modifierbara riskfaktorer är högt blodsocker (hyperglykemi), högt blodtryck (hypertoni), höga blodfetter (hyperlipidemi), rökning och försämrad njurfunktion (definerat som micro- eller macroalbuminuri) till följd av ofördelaktiga kärlförändringar.

Andra faktorer som bidrar till utvecklingen av komplikationer hos individer med typ 1 diabetes

Utöver de ovannämnda riskfaktorerna så finns fler andra faktorer som är viktiga att kontrollera och behandla hos en individ med typ 1 diabetes, exempelvis högt kroppsmasseindex (body mass index, BMI), dålig kost, svängningar i blodsocker (glykemisk variabilitet), stress och framför allt låg fysisk aktivitet.

I en nationell registerstudie som presenteras i denna artikel så inkluderades individer ≥ 18 år med typ 1 diabetes som var registrerade i Svenska nationella diabetesregistret. Totalt inkluderades 33,333 patienter med typ 1 diabetes i Sverige och resultaten från dessa jämfördes sedan med personer utan diabetes som valts ut slumpmässigt från bakgrundsbefolkningen.

Individer med typ 1 delades in i olika grupper beroende på antal riskfaktorer som inte befann sig inom det terapeutiska målvärdet, de riskfaktorer som studerades i artikeln var långtidsblodsocker (glykemisk hemoglobin, HbA1c), blodtryck (systoliskt och diastoliskt), blodfetter (LDL-kolesterol), rökning och nedsatt njurfunktion (micro- eller macroalbuminuri).

Forskningsstudien avsåg att undersöka risken för en individ med typ 1 diabetes att utveckla de fruktade komplikationer akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och förtida död, beroende på antalet riskfaktorer som patienten har.

Dessa individer jämfördes därefter med ålder- och köns matchade individer från bakgrundsbefolkningen som selekterats slumpmässigt. Anledningen till att ”matcha” personer med samma ålder och kön är för att minska att sådana faktorer inverkar allt för mycket på resultaten.

Studien visade att risken för de ovannämnda komplikationerna ökade stegvis för varje riskfaktor som inte låg inom det terapeutiska målvärdet. Tabell 1 visar hur vi definierade det terapeutiska målvärdet för de olika riskfaktorerna som ingick i studien, dessa baseras på riktlinjer från medicinska expertgrupper, läkemedelsverket samt från den europeiska diabetes organisationen, European association of the Study of Diabetes (EASD).

Efter justering av flera andra ”störfaktorer” observerades att personer med alla faktorer inom det terapeutiska målvärdet, dvs de med optimal kontroll, hade en ytterst liten förhöjd risk för komplikationer jämfört med personer utan diabetes från allmänna befolkningen.

 

Risken för olika komplikationer vid typ 1 diabetes beroende på antal riskfaktorer under kontroll

För att kunna dra slutsatser från befolkningsstudier som denna så beräknar man risk genom att använda olika statistiska metoder. I vissa studier så anges risken som den statistiska enheten  ”hazard ratio” (HR), i denna studien har man använt sig av just den metoden för att beräkna risk och därför anges denna nu i HR.

Forskningsstudien visade att individer med alla riskfaktorer under kontroll hade en förhöjd risk (HR >1.0) jämfört med kontroller som var 1.31 (95 % konfidensintervall [CI], 0.93-1.85). Detta resultat tolkas som att risken för individer med typ 1 diabetes med optimal kontroll av alla riskfaktorer hade en fortsatt förhöjd risk med 31 % jämfört med friska individer, däremot var detta resultat inte statistiskt signifikant.

Detta tolkas som att risken möjligtvis är lätt förhöjd men att analysen inte innehöll tillräckligt med individer för att faktiskt kunna urskilja hur det riktiga sambandet såg ut. Däremot visar rapporten att för varje riskfaktor som ligger under kontroll så ses en kraftig minskning i risken, som en stegvis minskning, där risken minskar med nästan 100% för varje riskfaktor som är under kontroll. För de individer som hade alla riskfaktorer under kontroll så noterades endast en lätt förhöjd risk jämfört med personer utan diabetes från normalbefolkningen.

För personer med typ 1 diabetes och alla riskfaktorer under kontroll sågs en fortsatt förhöjd risk för akut hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Detta innebär att individer med typ 1 diabetes och alla 5 utvalda riskfaktorer under kontroll har en förhöjd risk med 82 % för akut hjärtinfarkt och 97 % för hjärtsvikt, dessa samband var statistiskt signifikanta.

För individer med typ 1 diabetes som inte hade en enda riskfaktor under kontroll så var risken för var död 733% större, för akut hjärtinfarkt och stroke var risken mer än 1000 % större om man inte hade en enda riskfaktor under kontroll.

Den komplikationen som personer med typ 1 diabetes och 5 riskfaktorer hade störst risk att drabbas av var hjärtsvikt. Patient med 5 riskfaktor hade 1500% ökad risk för hjärtsvikt jämfört med individer från befolkningen.

 

Hur ser sambandet mellan komplikationer och typ 1 diabetes ut idag?

Forskningsstudier har visat att individer med typ 1 diabetes har i genomsnitt 3-4 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och död jämfört med personer utan diabetes från den allmänna befolkningen. Läkemedelsprövningar har visat att aggressiv och tidig behandling riktad mot framför allt högt blodsocker (hyperglykemi) positivt påverkar risken för hjärt-kärlkomplikationer.1

Men studier har visat att även med blodsockernivåer (glycated hemoglobin, HbA1c) under den aktuella målnivån på 6.9 % (52 mmol/mol) så är risken för hjärt-kärlkomplikationer i genomsnitt dubbelt så stor som hos den allmänna befolkningen.

Fördelarna med att behandla flera riskfaktorer samtidigt är ganska väl etablerat hos individer med typ 2 diabetes, däremot är bevisbasen för sådana effekter hos individer med typ 1 diabetes inte lika robust. Resultat från vissa forskningsgrupper har visat att behandling av högt blodtryck (hypertoni) och höga blodfetter (hyperlipidemi) har visat sig minska risken för hjärt-kärlkomplikationer hos patienter med typ 1 diabetes. 2,3

Flera av dessa forskningsfrågor har studerats mer intensivt hos individer med typ 2 diabetes och resultaten har sedan extrapolerats till individer med typ 1 diabetes, därför är det fortfarande okänt i vilken utsträckning individer med typ 1 diabetes kan reducera eller möjligtvis eliminera risken för hjärt-kärlkomplikationer.

 

Beskrivningen av metoddelen för forskningsstudien

Flera svenska databaser har slagits ihopp för att studera denna forskningsfråga. Information har hämtats från bland annat Nationella Diabetes Register, patientregistret och dödsorsaksregistret. Personer  ≥ 18 år med typ 1 diabetes inkluderades i studien.

För varje individ med typ 1 diabetes så inkluderades även 5 matchade individer slumpmässigt utvalda från allmänna befolkningen, anledningen till detta var att kunna jämföra resultaten för individer med typ 1 diabetes med personer utan diabetes och på så vis få en mer rättvis uppskattning av den faktiskt risken för individer med typ 1 diabetes.

För att upptäcka det sanna sambandet och rättvist jämföra olika individer med typ 1 diabetes och personer utan diabetes, så krävs det att man ”justerar” för olika störfaktorer som kan fördunkla det faktiska sambandet mellan antal riskfaktorer och risken för olika komplikationer.

 

Faktorer som justerades för i de statistiska modellerna
Ålder, kön, diabetes duration, ålder vid sjukdomsdebut, pågående behandling med blodtryckssänkande eller blodfettssänkande mediciner, totala kolesterolnivåer, Body mass index, civilstånd, etniskt ursprung, inkomst, utbildning, grad av fysisk aktivitet, län, tidigare hjärtsvikt, tidigare förmaksflimmer.

 

 

Tabell 1. Definition av riskfaktorer
RiskfaktorDefinition av abnormala värden
BlodtryckSystoliskt blodtryck ≥140 eller diastoliskt blodtryck ≥80.
BlodfetterLDL-C nivåer >3 mmol/L
RökningAktiv rökning vid inklusion i studien
NjurfunktionMicro- eller macroalbuminuria
BlodsockerGlykemiskt hemoglobin, HbA1c ≥53 mmol/mol (≥6.9%)
*Patienter med typ 1 diabetes indelas efter antalet riskfaktorer som inte ligger inom det terapeutiska målvärdet.

LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol

 

 

 

Figuren visar den förhöjda risken komplikationer hos individer med typ 1 diabetes. Den förhöjda risken presenteras som hazard ratios (HR). För alla komplikationer syns ett tydligt samband mellan fler riskfaktorer och högre risk för komplikationer.

 

 

Bättre riskfaktor kontroll resulterar i betydligt lägre risk för komplikationer hos personer med typ 1 diabetes

Forskningsstudien visar ett tydligt samband mellan antal riskfaktorer under kontroll och risken för att drabbas av komplikationer hos personer med typ 1 diabetes. Riskfaktorerna som studerades var högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi), höga blodfetter (hyperlipidemi), rökning och nedsatt njurfunktion.

Studien visar att risken för komplikationer är flera hundra gånger större om patienter har flera riskfaktorer som inte befinner sig inom det terapeutiska målvärdet. Risken minskar avsevärt för varje riskfaktorer som individen med typ 1 diabetes har under kontroll. För de individer som har alla 5 av de utvalda riskfaktorerna under kontroll ses endast en lätt förhöjd risk för komplikationerna hos personer med typ 1 diabetes.

Studien understryker betydelsen av att kontrollera både kardiovaskulära riskfaktorer men även livsstils faktorer som rökning. För individer med typ 1 diabetes som kontrollera dessa riskfaktorer och dessutom har normalt BMI, tränar regelbundet och hälsosam kost (t ex kalorisnål diet, LCHF) kan ha ännu lägre risk för att drabbas av komplikationer.

 

References

Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, et al. Range of Risk Factor Levels Clinical Perspective. Circulation. 2017;135(16):1522-1531. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025961.

 

Typ 1 diabetes riskfaktorer komplikationer
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (33 )
  • Your Rating


Är det möjligt att eliminera den förhöjda risken av diabetes-relaterade komplikationer genom att kontrollera flera riskfaktorer

Lågkolhydratkost (LCHF) och ketogen kost (strikt LCHF) intresserar forskare

Ökat intresse för lågkolhydratkost (LCHF) och ketogen kost (strikt LCHF) bland forskare David Ludwig är professor vid Harvard University. Han har erhållit cirka 100 miljoner kronor i forskningsanslag för att studera lågkolhydratkost (LCHF, ketogen kost). Professor Ludwig säger följande: ”Vi vet att merparten av kroniska sjukdomar i landet beror på livsstil, särskilt kostvanor. […] Det…

Läs mer

Fett & olja i mat: hur fetter och kolesterol hanteras i kroppen

Hur fett (lipider) & kolesterol hanteras i kroppen Fett, lipider och olja är tre benämningar på samma sak. Det finns många olika typer av fetter. Fett i maten domineras totalt av triglycerider (ca 90%) och därutöver finns en liten del steroider och fosfolipider. Med andra ord utgör triglycerider huvudkomponenten i olivolja, smör och alla andra…

Läs mer

Insulinkänning: vad är det och vad gör man?

Insulinkänningar Alla läkemedel som sänker blodsockret kan leda till att man får för lågt blodsocker, vilket på medicinskt språk kallas hypoglykemi. Att få lågt blodsocker är obehagligt och potentiellt farligt, varför man måste känna till symptom på lågt blodsocker, och hur man skall åtgärda det. Insulin, vilket används av alla med typ 1 diabetes och många…

Läs mer

Hur man mäter blodsocker (glukos, blodglukos)

Att mäta blodsocker (glukos i blodet) Blodsocker kan mätas på flera olika vis. I klinisk praxis kontrolleras vanligtvis koncentrationen av socker (glukos) i plasma, vilket kallas plasma-glukos (eller P-glukos). För att få diagnosen diabetes skall P-glukos i fasta vara ≥7.0 mmol/L. Ett onormalt högt P-glukos (≥7.0 mmol/L) måste bekräftas med ytterligare en provtagning. Flera andra…

Läs mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 3 – Studier som talar emot kolesterol och statiner

Åderförkalkning, kolesterol och statiner: Teorier som talar emot att LDL kolesterol är farligt, liksom att statiner är effektiva Detta är den tredje delen i vår serie om åderförkalkning, statiner och kolesterol. I del 1 diskuterades åderförkalkning (åderförfettning / ateroskleros) och i del 2 diskuterades betydelsen av LDL kolesterol för åderförkalkning. De två stora frågorna är: Är…

Läs mer

Vetenskapen bakom LCHF: effekter, risker, fördelar & nackdelar

Vetenskapen bakom LCHF och ketogen kost: studie för studie Just nu försöker cirka en tredjedel av befolkningen gå ner i vikt. Det är tveklöst att viktnedgång är något som en stor del av befolkningen eftersträvat i alla tider. Ända sedan 1960 har befolkningarna i västvärlden blivit allt tjockare. Idag har sannolikt 500 miljoner människor typ…

Läs mer

Medelhavskost för gå ner i vikt och förebygga hjärt-kärlsjukdom och cancer

Medelhavskost (medelhavsdiet): traditionell medelhavskost räddar liv Medelhavskost (medelhavsdiet) har visat sig vara mycket effektivt för att (1) gå ner i vikt, (2) förbättra sina riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom samt (3) leva längre. Det är faktiskt så att medelhavskost är den enda dieten som visat sig minska risken för hjärt-kärlsjukdom i kliniska prövningar. Medelhavsdieten har följande karaktäristika: …

Läs mer

Världsnyhet: livslängd och överlevnad vid typ 1 diabetes i Sverige

Personer med typ 1 diabetes har upp till 17 år lägre förväntad livslängd: men vad betyder det för dig? Idag publicerar en forskargrupp från Nationella Diabetesregistret och Göteborgs Universitet en ny studie i The Lancet. Studien en världsnyhet för alla med typ 1 diabetes. Resultaten har stor betydelse för vården och för individer som lever med…

Läs mer

Blodsocker & HbA1c: normala värden, målvärden och gränsvärden

Över 400.000 svenskar har typ 2 diabetes och väldigt många har diabetes utan att veta om det. Symptom på typ 2 diabetes kan vara mycket diskreta. Den som har diabetes, eller misstänker att den har diabetes, bör känna till vilka blodsockervärden som är att betrakta som ”bra” eller ”dåliga”. Personer med diabetes bör alltid ha…

Läs mer

Behandling med akarbos

Behandling med akarbos Akarbos är ett annat läkemedel mot typ 2 diabetes som hämmar ett protein i tarmen (alfa-glukosidas) vilket hindrar nedbrytningen av stora sockermolekyler i tarmen, därför intas läkemedlet i samband med födointag eftersom att det minskar sockerupptaget i tarmen. Akarbos är ett möjligt andrahandsalternativ vid behandling av typ 2 diabetes. Akarbos har visats…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.