Victoza (liraglutid)

Sammanfattning saknas.

Användning

Indikationer

Victoza är indicerat för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 10 års ålder med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion

  • som monoterapi när metformin anses olämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer
  • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

För studieresultat vad gäller kombinationer, effekt på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som studerats, se Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakodynamik.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Kontakt

AstraZeenca Nordic-Baltic | 151 85 Södertälje | tel 08-553 260 00 | www.astrazeneca.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige