Nytt insulin (insulin icodec) kan injiceras en gång i veckan

Basal insulin för typ 2 diabetes

Behandling med basal insulin en eller två gånger dagligen underlättar glykemisk kontroll för de flesta patienter med typ 2 diabetes. Att injicera insulin dagligen kan vara svårt, av olika anledningar. Personer med diabetes föredrar färre injektioner och på senare år har GLP-1-läkemedel (t ex semaglutid, tirzepatid) introducerats, vilka genom en injektion i veckan resulterat i klart förbättrad glykemisk kontroll (och viktnedgång). Tyvärr har inget insulin haft så lång halveringstid att det kunnat injiceras en gång i veckan. Vändpunkten för detta är insulin icodec.

Insulin icodec

Insulin icodec ger basal insulin under en hel vecka med en enda subkutan injektion (dvs i huden). En nyligen publicerad valideringsstudie på personer med typ 2 diabetes jämförde insulin icodec en gång i veckan med insulin glargin U100 en gång dagligen och visade jämförbar glykemisk kontroll och låg förekomst av hypoglykemi (blodsockerfall) i båda grupperna. Det betyder att insulin decodec förefaller vara lika bra som insulin glargin trots att förstnämnda doseras en gång i veckan, istället för dagligen.

Insulin glargin säljs som läkemedlen Abasaglar, Lantus, Suliqua och Toujeo.

ONWARDS-studien

ONWARDS-studien undersökte effektivitet och säkerhet av insulin icodec en gång i veckan jämfört med insulin glargin U100 en gång dagligen bland personer med typ 2-diabetes som inte tidigare hade fått insulin. Studien pågick under 78 veckor. Totalt inkluderades 984 patienter. Huvudresultaten framgår av figuren nedan.

Studien visar att Insulin Icodec är lika effektiv, och kanske till och med ännu mer effektiv, än Insulin Glargin. (Rosenstock et al)

Icodec insulin minskade HbA1c med ca 15-18 mmol/mol efter fåtal injektioner.

Effekt och säkerhet

Patienter som fick insulin icodec fick bättre glykemisk kontroll och längre tid i glykemiskt målintervall (time in range). Andelen deltagare som nådde Hba1c <7 % var också högre bland de som fick insulin icodec. Säkerhetsprofilen för insulin icodec var jämförbar med insulin glargin.

Sammanfattning

ONWARDS-studien visade att insulin icodec en gång i veckan är ett effektivt och säkert behandlingsalternativ för individer med typ 2 diabetes. Insulin icodec har sannolikt något bättre effekt än insulin glargin, trots att läkemedlet doseras en gång i veckan.

Referenser

Weekly Icodec versus Daily Glargine U100 in Type 2 Diabetes without Previous Insulin List of authors. Julio Rosenstock, M.D., Stephen C. Bain, F.R.C.P., Amoolya Gowda, M.D., Esteban Jódar, M.D., Ph.D., Bo Liang, M.D., Ph.D., Ildiko Lingvay, M.D., M.P.H., M.S.C.S., Tomoyuki Nishida, M.Sc, Roberto Trevisan, M.D., Ph.D., and Ofri Mosenzon, M.D. for the ONWARDS 1 Trial Investigators. DOI: 10.1056/NEJMoa2303208

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.