Forxiga (dapagliflozin) för dig som har diabetes

Vad är SGLT2-hämmare?

SGLT2-hämmare är en ny typ av läkemedel som introducerades för cirka 7 år sedan. SGLT2-hämmarna utvecklades för att sänka blodsockret vid typ 2 diabetes. Det finns flera varianter av detta läkemdel, varav Forxiga (dapagliflozin) är ett av flera. Forxiga är dock den SGLT2-hämmaren som har flest indikationer (störst användningsområde) och har på senare tid visat sig vara mycket effektivt mot flera komplikationer vid diabetes. Faktum är att Forxiga är så effektivt att det kan användas av personer utan diabetes för att förbättra hjärtfunktionen (bland patienter med hjärtsvikt). I denna artikel förklarar vi vad SGLT2-hämmare är, med fokus på Forxiga. Andra SGLT2-hämmare kan förväntas ha likartad effekt på de parametrar som diskuteras här nedan.

SGLT2-hämmare har studerats flitigt de senaste åren. Flera kliniska studier har visat att SGLT2-hämmare är väldigt effektiva läkemedel vid diabetes och de förbättrar dessutom överlevnaden. Forxiga och andra SGLT2-hämmare minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt, stroke, njursvikt.

Forxiga kan tas oralt en gång dagligen när som helst under dagen med eller utan mat.

SGLT2-hämmare sänker blodsocker

SGLT2 (sodium glucose transporter protein 2) är ett protein i våra njurar som är sköter upptag av salt (natrium), vätska och socker (glukos) från urinen tillbaka till blodbanan. När proteinet (SGLT2) blockeras av läkemedlet så kan inte njuren ta upp socker och vätska från urinen vilket leder till att du kissar ut mer socker och vätska. På så vis sjunker blodsockret och dessutom minskar vätskevolymen i blodbanan.

SGLT2-hämmare har dock en lång rad andra effekter i kroppen och hur dessa uppkommer är i dagsläget inte fullständigt kartlagt (Sattar et al).

Biverkningar

En vanlig biverkan är återkommande urinvägsinfektioner som beror på överväxt av bakterier eller svamp i urinvägarna. När du använder SGLT2-hämmare stiger koncentrationen av socker (glukos) i urinen och urinvägsbakterier trivs bra under sådana omständigheter. Läkemedlet orsakar inte blodsockerfall (hypoglykemi).

Effekter av SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare minskar långtidsblodsocker (HbA1c) med ca 10 – 15 mmol/mol, vilket motsvarar minskningen vid andra tablettbehandlingar vid typ 2 diabetes. En unik fördel med SGLT2-hämmare är deras förmåga att rensa kroppen på överskottsvätska genom att kissa ut överflödig vätska från blodcirkulationen så belastar du hjärtat och njurarna mindre. Även blodtrycket minskar en aning och personer förlorar i genomsnitt 1-4 kg av sin kroppsmassa vid användning av dessa läkemedel.

SGLT2-hämmare har en väldokumenterad effekt på hjärt-kärlsjukdomar och minskar risken för framtida komplikationer.

Indikationer – När används Forxiga?

Diabetes mellitus typ 2: Forxiga är avsett för vuxna för behandling av diabetes mellitus typ 2, som ett komplement till diet och motion. Forxiga kan ges som enda behandling om metformin inte kan anändas. Forxiga kan också kombineras med andra diabetesläkemedel när det behövs.

Hjärtsvikt: Forxiga är avsett för vuxna för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Kronisk njursjukdom: Forxiga är avsett för vuxna för behandling av kronisk njursjukdom.

Dosering av Forxiga

  • Diabetes typ 2: Rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en gång dagligen. När dapagliflozin används i kombination med insulin eller en insulinsekretagog, såsom sulfonureid, kan en lägre dos av insulin eller insulinsekretagog övervägas för att minska risken för hypoglykemi.
  • Hjärtsvikt: Rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en gång dagligen. I DAPA-HF-studien administrerades dapagliflozin tillsammans med andra hjärtsviktsbehandlingar (se avsnitt Farmakodynamik)
  • Kronisk njursjukdom: Rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en gång dagligen.

Försiktighet och kontraindikationer

Nedsatt njurfunktion: På grund av begränsad erfarenhet är det inte rekommenderat att initiera behandling med dapagliflozin hos patienter med GFR < 25 ml/min.

Patienter med diabetes mellitus typ 1: Forxiga rekommenderas inte för behandling av hjärtsvikt eller kronisk njursjukdom hos patienter med diabetes mellitus typ 1.

Barn: Säkerhet och effekt för dapagliflozin för barn i åldern 0 till < 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Grav leversjukdom utgör en kontraindikation.

Diabetesketoacidos

Forxiga ska användas med försiktighet hos patienter med förhöjd risk för diabetesketoacidos (ketoacidos). Patienter som kan ha förhöjd risk för ketoacidos är patienter med typ 1‑diabetes, patienter med LADA eller patienter med typ 2 diabetes som saknar egen insulintillverkning, patienter med svår uttorkning eller i övrigt svårt eller akut sjuka patienter.

Dapagliflozin 10 mg ska inte användas för behandling av patienter med typ 1‑diabetes.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!