Wegovy och Ozempic (semaglutid) för viktnedgång

GLP-1-analogerna har revolutionerat behandlingen av fetma, övervikt och diabetes typ 2. Dessa läkemedel kan åstadkomma en viktnedgång nästan i nivå med fetmakirurgi utan svåra biverkningar. Det är svårt att gå ner i vikt med endast livsstilsförändringar, vilket gör GLP-1-analogerna till ett lovande alternativ.

GLP-1-läkemedel har revolutionerat behandling av fetma, övervikt och diabetes typ 2

I över 30 år har fetmaoperation (fetmakirurgi) varit den mest robusta behandlingen mot fetma. Fetmakirurgi är ett tämligen stort ingrepp som är effektivt men kan medföra komplikationer. Därför har patienter, forskare och läkemedelsbolag i decennier efterlyst läkemedel som kan åstadkomma en lika effektiv viktnedgång utan svåra biverkningar. Det verkar som att man äntligen har lyckats. Dessa läkemedel, som kan åstadkomma en viktnedgång nästan i nivå med fetmakirurgi, är GLP-1-analogerna.

Nedanstående diagram visar hur fetmakirurgi leder till ca 30% viktnedgång (dvs viktnedgång motsvarande 30% av kroppsvikten) bland personer med fetma (Adams et al, NEJM 2017). Svenska studier visar likartade resultat.

Det är mycket svårt att gå ner i vikt, även om man följer en strikt diet och träningsprogram. Detta framgår av alla studier som undersöker olika behandlingar för viktnedgång. Svårigheter att upprätthålla en diet, fullfölja ett träningsprogram, stress, andra sjukdomar osv, gör att livsstilsförändringar är svåra att genomföra och upprätthålla. Sannolikt är livsstilsförändringar att föredra framför alla andra behandlingsalternativt, men dessvärre klarar människor oftast inte att genomföra de livsstilsförändringar som krävs för att gå ner i vikt på lång sikt. Därför är livsstilsförändringar inte en framkomlig väg för de flesta människor med fetma. Detta framgår av randomiserade kliniska studier, där kontrollgruppen (de som inte får aktiv behandling) som regel endast gör en liten viktnedgång trots de stora insatserna som studien innebär.

GLP-1-receptoragonist (GLP-1-analoger)

GLP-1-receptoragonister är läkemedel som aktiverar GLP-1-receptorn. Dessa läkemedel togs fram för att sänka blodsocker vid typ 2 diabetes. Det visade sig dock att de är mycket effektiva för att gå ner i vikt. GLP-1 läkemedlen ger en viktnedgång som är mindre uttalad än fetmakirurgi, men klart större än övriga behandlingsalternativ. Studier på GLP-1-receptoragonister som publicerats under de senaste åren talar för en revolution inom sjukvården. Ett av dessa läkemedel (semaglutid [Ozempic™, Wegovy™]) har blivit så extremt populärt att det förefaller vara slut (2023-04-02) runt om i världen. Företaget bakom semaglutid (NovoNordisk) klarar inte i nuläget att tillgodose efterfrågan på semaglutid.

Genomsnittlig viktnedgång med fetmakirurgi är cirka 30%. Motsvarande siffra för semaglutid är 16% och för tirzepatide 22%.

Nedanstående diagram visar effekten av semaglutid (Ozempic™, Wegovy™) och tirzepatid (Mounjaro™) på viktnedgång. Det framgår att mycket uttalad viktnedgång kan uppnås och bibehållas under hela studiens gång. Detta har aldrig setts tidigare i någon läkemedelsstudie, och är således mycket goda nyheter för patienter som behöver hjälp för att gå ner i vikt. Det skall dock noteras att inget GLP-1-läkemedel har uppföljning längre än 24 månader.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wegovy-ozempic-semaglutid-viktnedga%CC%8Ang-fetma-ga%CC%8A-ner-1024x689.png
Semaglutid (Wegovy, Ozempic). Viktnedgång på ca 16% uppnås inom 52 veckor och upprätthålls till vecka 68.
Tirzepatid (Mounjaro). Viktnedgång på ca 22% uppnås efter 72 veckor.

Wegovy och Ozempic (semaglutid)

Under det senaste året har revolutionerande studier publicerats på semaglutid, både för diabetes typ 2 och fetma. Semaglutid är nu godkänd för behandling av övervikt och fetma i USA. Läkemedlet säljs under varumärkena Wegovy, Ozempic och Rybelsus. Wegovy och Ozempic tas i form av subkutana injektioner, medan Rybelsus är en tablett.

Semaglutid är en GLP-1-receptoragonist som minskar hunger och matintag. Semaglutid leder till att man äter mindre mat och därmed går ner i vikt.

Det finns flera andra GLP-1-receptoragonister på marknaden. I Sverige är inget godkänt för behandling av fetma. Alla GLP-1-receptoragonist är godkända för typ 2 diabetes och förbättrar kardiovaskulär risk, blodsocker och blodfetter. Flertalet påverkar även kroppsvikten positivt (dvs åstadkommer viktnedgång). Semaglutid och tirzepatid är sannolikt bäst för att åstadkomma viktnedgång.

Jämfört med SGLT2-hämmarna har GLP-1-receptoragonister en mer gynnsam effekt på återoskleros. Flertal studier visar att risken för kranskärlssjukdom, hjärtattack och stroke minskas mer med GLP-1-receptoragonister jämfört med SGLT-2-hämmare. Däremot förefaller SGLT2-hämmarna vara mer gynnsamma bland patienter med hjärtsvikt eller risk för att utveckla hjärtsvikt.

Skillnaden mellan Ozempic och Wegovy är enbart dosen. Ozempic är semaglutid i lägre dos än Wegovy. Båda läkemedlen tas som en subkutan injektion en gång i veckan. Wegovy har en ögre dos semaglutid, vilket gör att viktnedgången är mer uttalad jämfört med Ozempic. Den högre dosen krävs för att nå viktnedgången som observerats i studierna.

  • Ozempic är godkänt för behandling av typ 2 diabetes i Sverige.
  • Wegovy är registrerat i Sverige men tillhandahålls för närvarande inte.

Hur fungerar GLP-1 läkemedel?

GLP-1-receptoragonister verkar genom att efterlikna ett av kroppens hormoner, nämligen glukagonliknande peptid 1 (GLP-1). GLP-1 minskar människans hunger. GLP-1 gör också så att magsäcken töms långsammare, vilket ger en ökad mättnadskänsla. GLP-1 blockerare dessutom frisättning av glukagon, ett hormon som ökar vår hunger.

Läkemedel som är GLP-1-receptoragonister verkar genom att binda till GLP-1-receptorer, vilket resulterar i samma effekter som själva hormonet GLP-1.

Hormonet GLP-1 leder även till att bukspottkörteln (pankreas) frisätter mer insulin, vilket gör att blodsockret sjunker (utan risk för hypoglykemi).

Wegovy (semaglutid)

Wegovy (semaglutid) är ett läkemedel som godkänts i USA för viktnedgång redan 2021. Wegovy är en injektion som man tar en gång i veckan. Under de första 16 veckorna får man lägre doser, vanligtvis mellan 0,25 mg och 1,7 mg. Måldosen är 2,4 mg. Wegovy leder till att man går ner i vikt, får bättre blodsocker, bättre (lägre) blodfetter (LDL kolesterol, totalkolesterol och triglycerider).

Studier har visat att Wegovy minskar vikten kraftigt till följd av minskad aptit.

Ozempic (semaglutid)

Ozempic (semaglutid) är godkänd för att förbättra blodsocker hos vuxna med typ 2-diabetes. Även om det är samma läkemedel som Wegovy så är dosen lägre i Ozempic och produkten är inte godkänd för viktminskning. Vanligtvis rekommenderas det att börja med en dos på 0,25 mg en gång i veckan och sedan öka till 0,5 mg efter 4 veckor. Veckodosen ökas upp till 1 mg per vecka för att få ytterligare effekt.

Saxenda (liraglutid)

Saxenda (liraglutid) är en GLP-1-receptoragonist som åstadkommer viktnedgång. Den ska användas i kombination med kost och träning och är godkänd i Sverige för vuxna med fetma eller övervikt (se FASS). År 2020 godkändes Saxenda i USA för viktkontroll hos barn i åldrarna 12 år och äldre med fetma.

Rybelsus (semaglutid)

Rybelsus (semaglutid) är tabletter som är godkända för behandling av vuxna med typ 2 diabetes. Nyligen godkändes Rybelsus även som förstahandsbehandling för vuxna med typ 2-diabetes.

Semaglutid per oralt är mer effektivt än liraglutid per oralt för att uppnå viktnedgång och förbättra blodsocker.

Trulicity (dulaglutid)

Trulicity (dulaglutid) är indicerat för behandling av typ 2 diabetes hos vuxna. Trulicity ges genom en injektion subkutant en gång i veckan. Det initieras vanligtvis med en dos på 0,75 mg en gång i veckan, som kan ökas till 1,5 mg en gång i veckan. Trulicity har varit effektivt för viktnedgång och blodsockerkontroll, men inte lika effektivt som semaglutid.

Mounjaro (tirzepatid)

Mounjaro (tirzepatid) är godkänt för behandling av vuxna med typ 2 diabetes. Den rekommenderade startdosen för Mounjaro är 2,5 mg, som ska administreras en gång i veckan. Efter 4 veckor kan man öka dosen till 5 mg per vecka. Vid behov kan man öka dosen i steg om 2,5 mg efter 4 veckor enligt anvisningarna, upp till en maximal dos på 15 mg en gång i veckan.

Mounjaro är effektivt för att gå ner i vikt. I studier har viktnedgång i genomsnitt på 22% observerats, vilket är mycket uttalad viktnedgång. Viktnedgången är avhängig av dosen. Högre doser ger mer uttalad viktnedgång.

Olika GLP-1-receptoragonister

NamnDosSpecifikt för viktnedgång
WegovyEn gång i veckanJa
OzempicEn gång i veckanNej, men kan ge viktnedgång
SaxendaEn gång dagligenJa, finns i Sverige
RybelsusEn gång dagligenNej
TrulicityEn gång i veckanNej
VictozaEn gång dagligenNej
ByettaTvå gånger dagligenNej
BydureonEn gång i veckanNej
MounjaroEn gång i veckanJa

Vem bör inte ta GLP-1-agonister?

Följande personer bör inte använda GLP-1-receptoragonister:

  • Gravid, ammar eller planerar att bli gravid
  • Individer med tidigare eller aktuell sköldkörtelcancer eller pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
  • Individer som är allergiska eller känsliga för substansen i läkemedlet.
  • Har multipel endokrin neoplasi (MEN) syndrom typ 2
  • Viktminskningsmediciner rekommenderas inte för personer med tidigare eller aktiva ätstörningar.

Rekommenderad läsning

Samarbeta med oss

Vi utbildar individer med diabetes samt vårdpersonal som arbetar inom diabetologin. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra omhändertagandet av individer med diabetes.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.