GLP-1 (GLP1) analoger för behandling av diabetes

Behandling av typ 2 diabetes med GLP-1 analoger

En ny grupp av läkemedel för behandling av typ 2 diabetes som heter GLP-1 analoger (glukagon-like peptide-1) introducerades för några år sedan. Läkemedlet efterliknar det kroppsegna hormonet GLP-1, ett hormon som frisätts från tarmarna och tillhör gruppen inkretiner.  Dessa läkemedel har positiva metabola effekter på kroppen. DPP4-hämmare är en annan läkemedelsgrupp som diskuteras i en separat artikeln, men som kuriosa har det visat sig minska nedbrytningen av kroppseget GLP-1, vilket är positivt eftersom koncentrationerna av GLP-1 stiger och utövar en ännu större positiv metabol inverkan. Läkemedlet kan ges till patienter med nedsatt njurfunktion och har flera positiva effekter utöver den blodsockersänkande effekten.

Hur fungerar GLP-1 analoger

Dessa läkemedel fungerar genom att öka utsöndringen av insulin (speciellt efter måltid) precis som SU-preparat och Meglitinider, GLP-1 analoger uppnår detta genom en helt annorlunda process. Användning av GLP-1 analoger minskar mängden socker som levern producerar, detta minskar i sin tur blodsockernivåerna. GLP-1 minskar även utsöndringen av hormonet glukagon från bukspottskörteln. Glukagon är ett hormon som har i uppgift att öka sockernivåerna i blodet, vilket innebär att högre nivåer av hormonet GLP-1 resulterar i mindre utsöndring av hormonet Glukagon. Även det leder till lägre blodsockernivåerna i kroppen. Dessutom bromsas magsäckstömningen vilket leder till tidigare mättnadskänsla och minskat födointag.

Kort om verkningsmekanismer för detta läkemedel:

  • GLP- 1 är en hormon som frisätts från mag-tarmkanalen efter måltid. Frisättningen beror på hur stora mängder socker som finns tillgängligt i mag-tarmkanalen och blodbanan.
  • GLP-1 binder till specifika receptorer på insulinproducerande beta-celler (och även alfa-celler till viss del). Detta potentierar den stimulerande effekten av socker på insulinfrisättning från beta-cellerna.
  • GLP-1 verkar aptitdämpande. Det kan bero på både effekterna i hjärnan och att magsäckstömningen förlångsammas.
  • I djurförsök har man också observerat positiva effekter på den totala massan beta-celler, men data från människa saknas.

Vilka är de kliniska effekterna av GLP-1 analoger

GLP-1 analoger sänker i genomsnitt HbA1c med 10 mmol/mol. Flera studier har visat att GLP-1 analoger har en viktreducerande effekt, men effekten skiljer sig mellan de olika läkemedelspreparaten, två läkemedel som heter Liraglutid och Exenatid har störst viktreducerande effekt.

Exenatid är ett preparat som tillhör klassen GLP-1 analoger och det ges för närvarande vid behandling av typ 2 diabetes i kombination med Metformin och/eller Sulfonylurea hos patienter som inte erhållit tillräckligt god blodsockerkontroll från dessa läkemedel.

I dagsläget finns få studier som undersökt effekten av dessa läkemedel för individer med typ 1 diabetes som behöver tilläggsbehandling utöver insulin, däremot har nya studier visat att GLP-1 analoger kan ges till individer med typ 1 diabetes och leder då till ytterligare blodsocker minskning.

Än så länge används GLP-1 analoger mindre än Metformin och SU-preparat. GLP-1 analoger är injektionsläkemedel och tas med spruta i underhudsfettet precis som insulin. Victoza och Lyxumia är två olika GLP-1 analoger som tas 1 gång per dag, medan Byetta tas 2 gånger per dag och Bydureon samt Trulicity tas 1 gång i veckan. Användningen av GLP-1 analoger ökar. De första långtidsstudierna som publicerades (Lyxumia och Victoza) visade sig vara säkra preparat ut hjärt-kärlperspektiv, och Victoza-studien visade inte bara att den var säker att använda ur ett hjärt-kärlperspektiv men läkemedlet har dessutom gynnsamma effekter på hjärt-kärlsjukdom och död.

Att tänka på om du använder GLP-1 analoger

Innan du injicerar varje dos, rengör injektionsstället. Byt injektionsställe nästan varje gång för att minska påverkan på huden. Injicera medicinen under huden i lår, buk eller övre arm, vanligtvis två gånger dagligen. Injektionen skall ske drygt 60 min innan måltid.

Eftersom GLP-1 analoger saktar ner matsmältningen i magen, kan vissa läkemedel (som p-piller, antibiotika som tas i munnen) inte fungera lika bra om du tar dem samtidigt. Ta p-piller eller antibiotika i minst 1 timme innan du använder GLP-1 analoger. Om du måste ta dessa mediciner med mat, ta dem med en måltid eller mellanmål när du inte tar GLP-1 analoger.

I dagsläget rekommenderas inte patienter med typ 1 diabetes, barn, gravida, ammande kvinnor eller patienter med grav njursvikt att påbörja behandling med GLP-1 analoger. Biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, nervositet och aptitlöshet är vanligt förekommande men ofta övergående vid behandling med dessa läkemedel, risken för biverkningar minskar om den behandlande läkaren ökar doseringen till måldos långsamt. Det finns även få fall som drabbats av bukspottkörtelinflammation (pankreatit), detta tillstånd yttrar sig som en svår buksmärta, med illamående och kräkningar.

0/5 (0 Reviews)