Metformin för behandling av diabetes typ 2

Typ 2 diabetes och behandling med metformin

Individer som precis utvecklat typ 2 diabetes (nydebuterade) och som inte har kraftigt nedsatt njurfunktion brukar i första hand erbjudas behandling med ett läkemedel som heter Metformin. Detta läkemedel har troligtvis studerats flitigast vid behandling av högt blodsocker hos individer med typ 2-diabetes.7,8

Hur fungerar Metformin

Metformin sänker blodsockernivåerna på flera olika sätt. Läkemedlet minskar bland annat nybildningen av socker i levern (glukoneogenes) och samtidigt ökar Metformin upptaget av socker (glukos) i kroppens skelettmuskler. Behandlingen orsakar därmed en minskning av blodsockernivåer genom att minska utsöndringen av socker till blodet samtidigt som blodsocker absorberas från blodet ut till vävnader som är i behov av glukos.

Metformin anses förstärka känsligheten för insulin i insulinkänsligvävnad så som lever, skelettmuskulatur och fettvävnad. Av denna anledning brukar man säga att Metformin minskar insulinresistens, kom ihåg att insulinresistens är en central faktor för utvecklingen av typ 2-diabetes.

Vid typ 2 diabetes finns det flera olika behandlingsalternativ som fungerar genom att stimulera frisättning av hormonet insulin från kroppens enda insulinproducerande organ nämligen bukspottskörtel (pankreas). Till skillnad från andra läkemedel så orsakar Metformin inte en utsöndring av insulin från bukspottskörteln och kan därför inte heller orsaka allvarliga blodsockerfall (hypoglykemiska episoder).

Metformin har följande verkningsmekanismer:

  1. Minskning av leverns produktion av socker genom att hämmanybildning och nedbrytning av socker (glukoneogenesen och glykogenolysen)
  2. Genom att öka känsligheten för insulin, förbättra upptaget av socker och utnyttjandet av socker i muskulaturen
  3. Fördröjning av sockerupptag från mag-tarmkanalen

Ny forskning visar även att Metformin har positiva effekter på vår bakterieflora i mag-tarmkanalen (microbiota), behandling med Metformin leder till utsöndring av hormoner (t ex GLP-1) från mag-tarmkanalen som har positiva effekter på sockermetabolismen.

Vissa studier visar att Metformin stimulerar produktionen av glykogen inuti våra celler genom att inverka på ett protein som heter glykogensyntetas. En annan teori är att Metformin förstärker cellernas kapacitet att transportera socker (GLUT receptorer).

Biverkningar från Metformin

Metformin tolereras generellt väl men orsakar vanligtvis mag-tarmbiverkning (magvärk, gaser, illamående, förstoppning och ibland även diarréer). Metformin orsakar troligtvis fler biverkningar i mag-tarmkanalen än många andra tablettbehandlingar men tolereras väl om dosen av läkemedlet ökas successivt och intas med måltider.

Metformin kan påverka upptaget av vitamin B12, samt orsaka en minskning av två viktiga ämnen som heter Kobalamin och Folat, när kroppen har för låga nivåer av dessa ämnen kan det leda till blodbrist. Detta tillstånd är dock väldigt sällsynt.

Individer med kraftigt nedsatt njurfunktion bör inte påbörja behandling med Metformin då läkemedlet utsöndras via njurarna. Vid kraftig nedsatt njurfunktion kan olika restprodukter från nedbrytningen av läkemedlet (metaboliter) ansamlas i kroppen. Detta kan leda till en ovanlig men livshotande metabol komplikation som heter laktacidos.

De individer med typ 2 diabetes som löper störst risk att drabbas av laktacidos är individer med diabetes och njursvikt, hög ålder, leversjukdom, uttorkade eller överdriven alkoholkonsumtion.

Ny forskning har däremot visat att risken för laktacidos hos individer med typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion är lägre än vad man tidigare vetat, men i den kliniska vardagen rekommenderar läkaren fortfarande andra läkemedel om patienten lider av nedsatt njurfunktion.

Personer som överdoserat med Metformin kan utveckla laktacidos som är en livshotande komplikation som kräver omedelbar medicinsk vård. Andra symptom på överdosering kan vara svår dåsighet, svår illamående, kräkningar, diarré, snabb andning i kombination med långsam och oregelbunden hjärtrytm. Personer med typ 2 diabetes som överdoserat med Metformin beskriver en väldigt obehaglig allmän sjukdomskänsla.

Kliniska effekter av Metformin

I den stora läkemedelsstudien som heter UKPDS noterade att överviktiga individer med nyupptäckt typ 2 diabetes har lägre risk för flera diabetes-relaterade komplikationer vid användning av detta läkemedel.8 Metformin minskar långtidsblodsocker (HbA1c) med cirka 1–1.5 procentenheter vilket motsvarar 10 – 15 mmol/mol och anses vara minst lika effektivt eller något bättre än de andra tablettbehandlingarna vid typ 2-diabetes, och garanterat effektivare än läkemedlet Akarbos eller DPP4-hämmare.9

Metforminbehandling bör alltid kombineras med ett ordentligt diet- och träningsprogram och även kombineras med flera andra läkemedel mot typ 2 diabetes, även insulin. Den gynnsamma effekten av Metformin ökar vid högre doser varför dygnsdoser om 1500 mg till 2500 mg per dygn bör eftersträvas, en dygnsdos kring 2000 mg räknas ofta som rimlig maxdos men hos vissa patienter kan det vara aktuellt att prova en högre dos, dock aldrig högre än 3000 mg.Men även vid små doser av läkemedlet så observeras en gynnsam effekt.

Metformin kan minska hjärt-kärlsjukdomar även vid låg dos 500 mg, vilket kan motivera patienten till att fortsätta behandling med låg dos, många patienter upplever mag-tarm biverkningar från Metformin vid de måldoser som läkare ofta strävar efter. Vissa befolkningsstudier har även visat att behandling med Metformin är förknippad med lägre risk för att utveckla cancer.

När en patient börjar behandling med Metformin så startar man vanligtvis med två tabletter per dag, helst till måltider så som lunch och middag, patienten börjar oftast med styrkan 500 mg. Tablettstyrkan kan höjas till 850-1 000 mg efter några veckor om personen tolerera behandlingen väl. Det är vanligt att mag-tarm biverkningar hindrar ökning av doser. 

För dig som använder Metformin

Olika tips för att minska risken för den fruktade komplikationen laktacidos vid metforminbehandling är att vara försiktig med behandling för personer med nedsatt njurfunktion, att undvika situationer som leder till intorkning. Man bör även vara försiktig vid behandling med inflammationsdämpande mediciner (NSAID), blodtryckssänkande preparat (ACE-hämmare/ARB) och vid samtidig behandling med det nya blodsockersänkande läkemedlet SGLT2-hämmare

Innan du som använder Metformin ska genomgå någon form av röntgenundersökning där man tillför joderat kontrastmedel bör tala om för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder. Personer som äter Metformin kan pausa behandlingen under en kort period för att genomgå undersökningen och sedan återuppta behandlingen några dagar efter undersökningen.

Begränsa alkohol medan du använder detta läkemedel eftersom att det kan öka risken för laktacidos och blodsockerfall. Vid hög feber, användning av vätskedrivande läkemedel, för mycket svettning, diarré eller kräkningar så förlorar kroppen mycket vätska och då ökar risken för laktacidos.

Innan du tar Metformin

 Om man är allergisk mot Metformin eller har andra allergier så bör man informera sin läkare om detta. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser, som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekare för mer information. Det kan vara svårare att kontrollera ditt blodsocker när din kropp är stressad (till exempel på grund av feber, infektion, skada eller operation). Rådfråga din läkare eftersom ökad stress kan kräva en förändring av din behandlingsplan, medicinering eller blodsockertestning.

Äldre vuxna kan ha större risk för biverkningar som lågt blodsocker eller laktacidos. Under graviditeten bör denna medicin endast användas när det behövs. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Din läkare kan föreslå att använda insulin istället för denna produkt under graviditeten. Metformin kan orsaka förändringar i menstruationscykeln (främja ägglossningen) och öka risken för att bli gravid. Rådfråga din läkare eller apotek om användning av pålitligt preventivmedel vid användning av denna medicinering. Metformin passerar i bröstmjölk i små mängder. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Effekten på barn och ungdomar

Det är få studier som har undersökt effekten av Metformin användning hos barn och såg att dessa uppvisade samma förbättringar för blodsockermetabolism som vid behandling hos vuxna.

5/5 (1 Review)