Diabetes, blodsocker och inflammation

Hur diabetes och blodsocker påverkar inflammation

Diabetes, förhöjda blodsockernivåer och inflammation i kroppen är alla sammankopplade på komplexa sätt som fortsätter att vara ett fokus för pågående forskning. Som sådan kommer denna artikel att utforska sambandet mellan dessa faktorer, de mekanismer som ligger bakom dem och de tillgängliga behandlingarna.

Vad är diabetes?

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera eller korrekt använda insulin, ett hormon som reglerar blodsockernivån. Förhöjda blodsockernivåer, eller hyperglykemi som det även kallas på medicinskt språk, är ett kännetecken för diabetes och är förknippat med en rad negativa hälsoresultat, inklusive skador på blodkärl, nerver och organ.

Inflammation, å andra sidan, är ett normalt svar på skada eller infektion som kan bli kronisk (långvarig) och leda till en mängd hälsoproblem, inklusive diabetes och dess komplikationer.

Nedsatt insulinkänslighet (insulinresistens)

En av nyckelmekanismerna som kopplar samman diabetes och inflammation är insulinresistens. Insulinresistens uppstår när celler i kroppen blir mindre känsliga för insulin, vilket leder till högre nivåer av glukos (socker) i blodet. Detta kan utlösa inflammation i kroppen, vilket i sin tur kan förvärra insulinresistensen ytterligare. Kopplingen mellan insulinresistens, inflammation och diabetes är väletablerad, med många studier som visar ett positivt samband mellan inflammation och risken att utveckla diabetes. Det innebär att inflammation kan bidra till att kroppen utvecklar nedsatt insulinkänslighet

Inflammation i fettvävnaden

En av de största upptäckarna inom diabetes och metabola sjukdomar var att fettvävnaden är fylld med inflammatoriska celler och inflammatoriska markörer som talar för att det finns en kronisk låggradig inflammation i kroppen. Denna låggradiga inflammation i fettvävnaden har genererat en hel del hypoteser om inflammation, blodsocker, fetma och utveckling av diabetes.

Pro-inflammatoriska ämnen (cytokiner)

Ett sätt på vilket inflammation kan bidra till insulinresistens och diabetes är genom produktion av pro-inflammatoriska cytokiner. Cytokiner är signalmolekyler som spelar en avgörande roll i immunsvaret, men när de produceras i överskott kan de leda till kronisk inflammation och insulinresistens. Studier har visat att individer med diabetes och insulinresistens har högre nivåer av pro-inflammatoriska cytokiner, såsom interleukin-6 (IL-6) och tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), än de utan dessa tillstånd.

Förutom cytokiner har andra inflammatoriska mediatorer, såsom C-reaktivt protein (CRP), också kopplats till diabetes och dess komplikationer. CRP är ett protein som produceras av levern som svar på inflammation och har visat sig vara en prediktor för insulinresistens och typ 2-diabetes. Förhöjda nivåer av CRP har också associerats med en ökad risk att utveckla diabetisk retinopati, ett tillstånd som kan orsaka blindhet hos personer med diabetes.

Inflammation kan utlösa inflammation i bukspottkörteln

Ett annat sätt på vilket inflammation kan bidra till utvecklingen av diabetes är genom aktivering av immunförsvaret. Forskning har visat att kronisk inflammation kan utlösa frisättningen av immunceller som attackerar och skadar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta kan leda till en minskning av insulinproduktionen, vilket ytterligare kan förvärra hyperglykemi och insulinresistens.

Behandlingar mot inflammation

Behandlingar för diabetes och dess associerade inflammation involverar vanligtvis livsstilsförändringar och mediciner. Livsstilsförändringar, såsom viktminskning, träning och en hälsosam kost, kan hjälpa till att minska inflammation och förbättra insulinkänsligheten. Mediciner, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och antiinflammatoriska biologiska läkemedel, kan också användas för att minska inflammation hos personer med diabetes.

Det är oerhört viktigt att inte försöka behandla den låggradiga inflammationen som individer med fetma och diabetes bär på. Det finns i dagsläget inga kliniska prövningar eller videns för att anti-inflammatorisk behandling är skyddande mot framtida sjukdomar hos individer med diabetes.

En medicin som har visat lovande för att minska inflammation och förbättra insulinkänsligheten är metformin. Metformin är ett vanligt föreskrivet läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. Studier har också föreslagit att metformin kan minska risken för att utveckla diabetes hos individer med insulinresistens.

Det finns många anti-inflammatoriska läkemedel på marknaden. Både avancerade behandlingsmetoder med komplexa antikroppsbehandlingar och mer generella läkemedel som kan användas utan recept. Det pågår flera studier som undersöker effekten av antikroppar för att dämpa inflammation hos individer med hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och generell inflammation.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.