Tabletter förbättrade blodsocker (HbA1c) vid typ 1 diabetes

tablett-behandling-diabetes-typ-1-sotagliflozin

En ny behandling för högt blodsocker hos personer med typ 1 diabetes har godkänts för användning i Europa för personer. Zynquista (Sotagliflozin) är en oral tablett som hämmar SGLT-1 och SGLT-2 proteiner i njurar och tarmen, vilket påverkar hur vi absorberar socker (glukos). Behandling med detta läkemedel resulterar i förbättrad diabeteskontroll.

Läkemedlet är godkänt för vuxna med typ 1 diabetes med ett kroppsmassindex (BMI) > 27 kg/m2 som kämpar för att kontrollera sina blodsockernivåer. Beslutet att göra läkemedlet tillgängligt för individer med typ 1 diabetes grundades på en serie kliniska studier som involverade omkring 3000 personer.

Resultaten visade att Zynquista bidrog till att minska genomsnittliga blodsockernivåer, kroppsvikt och blodtryck. Zynquista är ett unikt läkemedel eftersom den verkar genom att hämma två olika proteiner i olika delar av kroppen. Genom att hämma proteinet SGLP2, minskas absorptionen av blodsocker i njurarna medan blockering av  SGLT1 proteiner fördröjer upptaget av socker i mag-tarmkanalen.

Zynquistas godkännandes i Europa fast det amerikanska läkemedelsverket beslutade att blockera läkemedlet på grund av den ökade risken för diabetisk ketoacidos (DKA). Vuxna med typ 1 diabetes som inte uppnår tillräckligt god blodsockerkontroll med insulin kan erbjudas Zynquistas eller Forxiga (dapagliflozin) som är en SGLT2-hämmare.

Kort information om senaste artikeln

De flesta patienter med typ 1 diabetes uppnår inte tillräckligt god blodsockerkontroll med enbart insulinbehandling. Därför valde forskare och läkare att utvärdera säkerheten och effekten av Sotagliflozin, en oral SGLT1. och SGLT2-hämmare, i kombination med insulinbehandling hos patienter med typ 1 diabetes.

Hur undersökte man frågeställningen?

Forskningsstudien undersökte 1402 patienter med typ 1 diabetes som behandlades med antingen Sotagliflozin eller placebo. Patienterna behandlades med dessa läkemedel i 24 veckor. Det primära studiemåttet var långtidsblodsocker (HbA1c) lägre än 53 mmol/mol, utan episoder av allvarlig hypoglykemi eller diabetisk ketoacidos (DKA).

Resultat från studien

Långtidsblodsocker (HbA1c) vid behandling med canagliflozin och placebo ("sockerpiller"). Som framgår av bilden ovan så lyckades patienter som fick canagliflozin sänka sitt långtidsblodsocker (HbA1c) med cirka 0.8%.

Långtidsblodsocker (HbA1c) vid behandling med Sotagliflozin eller placebo (”sockerpiller”). Som framgår av bilden ovan så lyckades patienter som fick Sotagliflozin sänka sitt långtidsblodsocker (HbA1c) med cirka 0.8%. Båda grupperna behandlades med insulin.

Slutsatser

Patienter med typ 1 diabetes som fick insulin och Sotagliflozin uppnådde bättre långtidsblodsocker (HbA1c) utan ökad risk för allvarlig hypoglykemi men liten ökad risk för diabetes ketoacidos.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.