HbA1c (långtidsblodsocker)

Långtidsblodsocker (HbA1c) är ett blodprov som återspeglar individens genomsnittliga blodsockernivåer senaste 2–3 månaderna. Socker (glukos) kan fästa sig till ett ämne i blodet som heter hemoglobin. Inom sjukvården används olika laboratoriemetoder för att uppskatta mängden glukos (HbA1c) som finns bundet till hemoglobin.

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för många diabetesformer men för samtliga varianter så ställs diagnosen vid HbA1c nivåer över 52 mmol/mol. HbA1c nivåer lägre än 48 mmol/mol anses optimalt för personer med diabetes. På svenska laboratorium är analyskvaliteten god och variationen mellan olika laboratorium är som mest ±4 mmol/mol

HbA1c – en viktig markör inom diabetesvården

Långtidsblodsocker (HbA1c) är förknippat med ökad risk att drabbas av diabetes-relaterade komplikationer och förtida död. Forskning visar att blodsockersänkande behandling minskar risken för komplikationer.

HbA1c och komplikationer

Forskning visar att lägre HbA1c nivåer är förknippat med minskad risk för diabetes-relaterade komplikationer såsom:

 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Hjärtsvikt
 • Kärlsjukdom i underben och fötter

Vid intensiv glukossänkande behandling ökar samtidigt risken att personen drabbas av akuta blodsockerfall (hypoglykemi).

Indikation för att mäta HbA1c

 • För diagnostik av diabetes
 • För uppföljning av utvärdering av behandling hos personer med diabetes 

Vad är HbA1c?

Hemoglobin

Hemoglobin är ett viktigt protein som finns i kroppens röda blodkroppar (erytrocyter) och ansvarar för att transportera syrgas i blodet. Socker (glukos) kan spontant binda till hemoglobinet. De flesta monosackariderna (glukos, galaktos och fruktos) binder spontant till hemoglobin och glukos är faktiskt minst benägen att binda till hemoglobin.

Röda blodkroppar

HbA1c är ett blodprov som uppskattar individens genomsnittliga blodsockernivåer (glukosnivåer) under de senaste två till tre månaderna. Anledningen till att blodprovet återspeglar sockernivåer så långt bak i tiden har att gör med biologin bakom kroppens röda blodkroppar. Röda blodkroppar har en genomsnittlig livstid på 100–120 dagar. Benmärgen tillverkar ungefär 2 miljoner röda blodkroppar per sekund i benmärgen. Mängden glukos som fäster sig till hemoglobinet varierar ständigt under den röda blodkroppens livstid.

Röda blodkroppar tillverkas i benmärgen och produktionskapaciteten regleras till viss del av ett protein och hormon som heter Erytropoetin. Hormonet tillverkas i njuren. Erytropoetin stimulerar benmärgen till att tillverka mer röda blodkroppar.

Faktorer som kan påverka HbA1c nivåer

 • Sjukdomstillstånd som påverkar livslängden hos röda blodkroppar. Tillstånd som förlänger blodkropparnas livslängd, exempelvis järnbristanemi, kan resultera i falskt förhöjda blodvärden.
 • Förekomst av hemoglobinvarianter som orsakar sjukdom, kallas även för hemoglobinopatier.
 • Glukoskoncentrationen i blodet kan även påverka registrerade Hba1c-nivåer
 • Sjukdomar som påverkar glukos förmåga att binda till hemoglobin

HbA1c mål

Vid diabetes stiger sockernivåerna (glukos) i blodet och detta leder till högre koncentrationer av glukos som reagerar spontant med hemoglobinet i blodet. Mängden glukos som reagerar med hemoglobin är direkt proportionell mot den totala mängden socker som finns i kroppen vid den tiden.

Optimalt HbA1c (48 mmol/mol )

Om du har diabetes är en idealisk HbA1c-nivå 48 mmol/mol eller lägre. Om du riskerar att utveckla typ 2 diabetes (pre-diabetes) bör dina HbA1c nivåer vara under 42 mmol/mol.

Ett högt HbA1c indikerar alltså att du har för mycket socker i blodet och mer benägen att utveckla diabeteskomplikationer såsom ögonskador (retinopati), njurskador (nefropati), hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Personer med diabetes bör kontrollera sitt HbA1c ett par gånger varje år.

Effekten av blodsockerminskning

Typ 1 diabetes

Två stora forskningsstudier som heter UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) och Diabetes Control and Complulations Trial (DCCT), visade att förbättring av långtidsblodsocker (HbA1c) med 11 mmol/mol minskade i genomsnitt risken för mikrovaskulära komplikationer med 25%, bland personer med typ 1 diabetes.

Typ 2 diabetes

Forskning har visat att personer med typ 2 diabetes som sänker HbA1c-nivån med 11 mmol/mol är:

 • 19% lägre risk för grå starr (ögonsjukdom)
 • 16% lägre risk för att drabbas av hjärtsvikt
 • 43% mindre benägna att amputera en kroppsdel eller dö på grund av perifer kärlsjukdom (kärlsjukdom i ben och fötter)

Mikrovaskulära komplikationer inkluderar:

Andra orsaker till att HbA1c stiger

 • Olika sjukdomar
 • Intag av andra läkemedel, exempelvis steroider
 • Livsstilsförändringar
 • Stress
 • Depression

Hur skiljer sig HbA1c från blodsocker?

HbA1c visar en långsiktig trend för hur höga blodsockernivåerna varit de senaste 2–3 månaderna. HbA1c är ett blodprov som mäts i mmol/mol och bör inte förväxlas med slumpmässiga eller fastande blodsockernivåer som mäts i mmol/l.

Slumpmässigt blodsockerprov är koncentrationen av socker (glukos) i ditt blod vid en enda tidpunkt, dvs vid själva ögonblicket som blodet dras från individen. Provet kallas även för plasmaglukos.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!