Långtidsblodsocker (HbA1c)

Ett av de vanligaste blodproven inom diabetesvården är långtidsblodsocker (HbA1c), vilket även kallas för glykosylerat hemoglobin på medicinskt språk.

Den här guiden inkluderar information om vad HbA1c är, hur det skiljer sig från blodsockernivån och hur det används för att diagnostisera diabetes.

Vad är HbA1c?

Hemoglobin

Hemoglobin är ett viktigt protein som finns i kroppens röda blodkroppar och ansvarar för att transportera syrgas i blodet. Olika sockermolekyler kan spontant binda till hemoglobinet som finns i kroppens röda blodkroppar. De flesta monosackariderna (glukos, galaktos och fruktos) binder spontant till hemoglobin, men glukos är minst benägen att binda till dessa proteiner.

Röda blodkroppar

HbA1c är ett blodprov som uppskattar individens genomsnittliga blodsockernivåer (glukosnivåer) under de senaste två till tre månaderna. Anledningen till att blodprovet återspeglar sockernivåer så långt bak i tiden har att gör med biologin bakom kroppens röda blodkroppar.

Röda blodkroppar tillverkas i kroppens benmärg och produktionen styrs till viss del av proteinet och hormonet Erytropoetin som bildas i njuren. Erytropoetin stimulerar benmärgen till att producera mer röda blodkroppar.

Röda blodkroppar har en genomsnittlig livstid på 100–120 dagar. Det är av denna anledningen som blodprovet återspeglar blodsockernivåer de senaste 3 månaderna.

HbA1c mål

Om du har diabetes är en idealisk HbA1c-nivå 48 mmol/mol eller lägre. Om du riskerar att utveckla typ 2 diabetes bör dina HbA1c nivåer vara under 42 mmol/mol för att minska risken att utveckla diabetes. Kom ihåg att detta är ett allmänt mål och att personer med diabetes bör ges ett individuellt mål att sträva mot av deras sjukvårdsteam.

Vid diabetes stiger sockernivåerna (glukos) i blodet och detta leder till högre koncentrationer av glukos som kan reagera spontant med hemoglobinet i blodet. Mängden glukos som reagerar med hemoglobin är direkt proportionell mot den totala mängden socker som finns i ditt system vid den tiden.

Ett högt HbA1c indikerar alltså att du har för mycket socker i blodet och mer benägen att utveckla diabeteskomplikationer såsom ögonskador (retinopati), njurskador (nefropati), hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Personer med diabetes bör kontrollera sitt HbA1c ett par gånger varje år.

Effekten av blodsockerminskning

Typ 1 diabetes

Två stora forskningsstudier som heter UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) och Diabetes Control and Complulations Trial (DCCT), visade att förbättring av långtidsblodsocker (HbA1c) med 11 mmol/mol minskade i genomsnitt risken för mikrovaskulära komplikationer med 25%, bland personer med typ 1 diabetes.

Typ 2 diabetes

Forskning har visat att personer med typ 2 diabetes som sänker HbA1c-nivån med 11 mmol/mol är:

  • 19% lägre risk för grå starr (ögonsjukdom)
  • 16% lägre risk för att drabbas av hjärtsvikt
  • 43% mindre benägna att amputera en kroppsdel eller dö på grund av perifer kärlsjukdom (kärlsjukdom i ben och fötter)

Mikrovaskulära komplikationer inkluderar:

Andra orsaker till att HbA1c stiger

  • Olika sjukdomar
  • Intag av andra läkemedel, exempelvis steroider
  • Livsstilsförändringar
  • Stress
  • Depression

Hur skiljer sig HbA1c från blodsocker?

HbA1c ger en långsiktig trend, liknande ett genomsnitt, av hur höga blodsockernivåerna har varit över en tidsperiod. Blodsockernivån är koncentrationen av glukos i ditt blod vid en enda tidpunkt, dvs vid själva ögonblicket som blodet dras från individen.

HbA1c är ett blodprov som mäts i mmol/mol och bör inte förväxlas med slumpmässiga eller fastande blodsockernivåer som mäts i mmol/l. Använd vårt HbA1c-konverteringsverktyg för att hjälpa till med att växla mellan de två mätenheterna.

HbA1c
Vid pennan: Dr Aidin Rawshani

Läsvärt

Ketoner

Ketoner

Vad är ketoner? Ketoner är en molekyl som tillverkas i