Framsteg för självstyrande insulinpumpar: Ny viktig studie vittnar om effektivitet och säkerhet

Det är mycket svårt för personer med typ 1-diabetes att uppnå målen för glykemisk kontroll (blodsocker). Det är en ständig utmaning att balansera blodsocker, insulin och måltidernas kolhydratinnehåll. Under många år har patienter och vårdpersonal satt hoppet till ny teknologi som skulle automatisera doseringen av insulin och reglera blodsockret. Ett sådant hjälpmedel, som sköter blodsockret helt automatiskt, skulle revolutionera livet för alla som har typ 1 diabetes. Idag publicerades en ny studie i den mest ansedda medicinska tidskriften (Brown et al) där man visar att självstyrande, nästan helt automatiska, insulinpumpar är både mycket effektiva och säkra. Studiens resultat kommer sannolikt påverka behandlingsriktlinjer under många år framgent. Här diskuteras de viktigaste resultaten i studien.

Insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare & självstyrande pumpar

Användning av insulinpump och kontinuerlig blodsockermätare (CGM) kan underlätta livet och vardagen för den som har diabetes typ 1. Allt fler patienter har pumpar och/eller CGM (blodsockermätare). De mest moderna insulinpumparna och blodsockermätarna kan dessutom kommunicera med varandra. Då kan insulinpumpen styras av blodsockermätaren. En sådan apparat kallas självstyrande insulinpump. Dessa apparater har allt fler smarta funktioner som kan justera, stoppa eller öka tillförseln av insulin. Exempelvis kan insulintillförseln stoppas vid hypoglykemi (blodsockerfall).

Termen artificiell pankreas används för att beskriva en apparat som fungerar som en konstgjord bukspottkörtel. Den självstyrande insulinpumpen är en typ av artificiell pankreas och forskarnas målsättning är att pumpen skall bli helt automatisk och kunna motverka både högt och lågt blodsocker. På engelska används istället benämningen closed-loop, vilket syftar till att systemet är slutet i den bemärkelsen att det sköter både infusioner och blodsockermätningar. I Sverige använder vi benämningen självstyrande insulinpump.

Självstyrande insulinpumpar kan motverka blodsockerfall (hypoglykemi) och blodsockerstegring (hyperglykemi). Dessa system består alltså av pump, CGM och en algoritm som fortlöpande justerar insulinleveransen. När blodsockret stiger ökar pumpen insulininfusionen och vice versa. Vissa apparater är dessutom utrustade med glukagon. Glukagon är ett kroppseget hormon som höjer blodsockret genom att stimulera levern till att frisätta glukos som lagrats där.

En hybrid är en självstyrande insulinpump som sköter basalinsulin men kräver att individen själv skall mata in kolhydratmängder och bolusdoser.

Läs mer: Tekniska hjälpmedel och apparater för behandling av diabetes

Nya studier: självstyrande pumpar är framtiden

Nu har ytterligare en stor studie publicerats där man jämfört en självstyrande insulinpumpar med en mindre automatiserad insulinpump som är kopplad till en CGM. I studien inkluderades barn, ungdomar och vuxna med typ 1 diabetes och i gruppen fanns både personer med bra och sämre glykemisk kontroll. Studien visade att den mer automatiserade självstyrande pumpen var säker, effektiv och medförde inga ökade risker för hypoglykemi. Personer som fick den mer automatiserade självstyrande insulinpumpen kunde njuta av längre perioder med välkontrollerat blodsocker. I dagsläget finns bara en sådan självstyrande insulinpump på marknaden, nämligen Medtronic Minimed 670G. I denna studien användes dock Tandem Control IQ.

Tandem Control IQ är beroende av Dexcom G6 sensor (som är kalibreringsfri, vilket innebär att man inte behöver sticka sig i fingrarna) och den har funktioner som förhindrar hypoglykemi, korrigeringsbolus och intensifierad insulinleverans under natten för att få bättre blodsocker på morgonen. Gruppen som fick Tandem Control IQ jämfördes med en grupp (”kontrollgruppen”) patienter som fick en självstyrande pump som var kopplad till en CGM som dock inte hade de extra funktioner som Tandem Control IQ har. I studien ingick totalt 168 patienter i åldrarna 14 till 71 år. Sammanfattning av studiens resultat följer:

  • De som fick Tandem Control IQ ökade sin tid inom målnivån för blodsocker från 61% till 71%. Effekten kom omedelbart efter att behandling med Tandem Control IQ påbörjades. Kontrollgruppen gjorde ingen förbättring.
  • Gruppen som fick Tandem Control IQ hade bättre blodsocker under hela dagen och merparten av natten.
  • En patient med Tandem Control IQ fick ketoacidos, och detta orsakades av att infusionsanordningen var trasig.
  • Inga allvarliga hypoglykemier inträffade under studien.

Viktiga resultat

Dessa resultat är mycket viktiga och kliniskt betydelsefulla. Gruppen som fick den mer automatiserade självstyrande insulinpumpen (Tandem Control IQ) ökade sin tid inom målnivån med hela 10%. Vi vet från tidigare studier att om man ökar tiden man befinner sig utanför målnivån med 10% så ökar risken för retinopati med 65% och risken för mikroalbuminuri stiger med 40% (Beck et al).

Även om mycket arbete återstår innan patienterna har helt automatiserade insulinpumpar så går utvecklingen mycket fort nu. Sannolikt kommer personer med diabetes snart kunna åtnjuta ett betydligt bekvämare liv med mindre behov av att manuellt sköta sitt blodsocker, samtidigt som blodsocker och risken för komplikationer kommer sjunka tack vare den nya teknologin.

Referenser

  • Brown SA, Kovatchev BP, Raghinaru D, et al. Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1907863.
  • Foster NC, Beck RW, Miller KM, et al. State of type 1 diabetes management and outcomes from the T1D Exchange in 2016- 2018. Diabetes Technol Ther 2019;21:66-72.
  • Weisman A, Bai JW, Cardinez M, Kramer CK, Perkins BA. Effect of artificial pancreas systems on glycaemic control in patients with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis of outpatient randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:501-12.
  • Bekiari E, Kitsios K, Thabit H, et al. Artificial pancreas treatment for outpatients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018;361:k1310.
  • Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care 2019;42:400-5.
  • Boughton CK, Hovorka R. Is an artificial pancreas (closedloop system) for type 1 diabetes effective? Diabet Med 2019;36: 279-86

Detta är ett referat av artikeln Mot automatisk insulinleverans av Daniela Bruttomesso i The New England Journal of Medicine.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!