Diabetes och utbrändhet: orsaker, symtom och behandling

En utmaning att hantera diabetes dagligen

Utbrändhet vid diabetes eller diabetes burnout som det även kallas är ett vanligt problem för personer som lever med diabetes. Utbrändhet vid diabetes inkluderar både en känslomässig och mentala utmattning som kan uppstå när man behöver hantera sin diabetessjukdom dagligen. Utbrändhet vid diabetes kan påverka fler faktorer än psykologiska, det är bevisat att individens diabeteskontroll försämras med dålig blodsockerkontroll, ökad insulinanvändning och viktuppgång.

Diabetes är ett kroniskt sjukdomstillstånd som innebär att det inte går att bota. Individer med typ 2 diabetes, graviditetsdiabetes och pre-diabetes (förstadium till typ 2 diabetes) kan i ett väldigt tidigt skede av sjukdomen bromsa och även reversera sin diabetes genom kraftig viktnedgång, strikt kalorirestriktion och intensiv träning.

Typ 2 diabetes

Att reversera diabetes

Att reversera diabetes innebär att individen förbättrar sina blodsockernivåer ner till normala referensintervall eller slipper ta läkemedel mot diabetes och högt blodsocker till följd av de livsstilsförändringar som personen implementerat. Därmed är det inte helt sant att typ 2 diabetes, pre-diabetes och graviditetsdiabetes är kroniska sjukdomstillstånd.

De flesta som hört om “reversing av diabetes” har däremot inte hört att individer som ingått i detta studier och som har lyckats reversera sin diabetes återfick oftast sin sjukdom, ökad kroppsvikt och förhöjda blodsockernivåer efter ett par år.

Det innebär att de flesta som tillämpade intensiva livsstilsförändringar faktiskt sköt upp insjuknandet av sin diabetes. Däremot är det svårt att säga om dessa individer fortsatta med den nya livsstilen flera år efter att studierna slutat.

Fetma och övervikt är dock ett mycket större problem vid typ 2 diabetes än typ 1 diabetes och påverkar dels psykiskt välmående samt diabetessjudkomen.

Insulinbehandlad typ 2 diabetes

Diabetes burnout är mindre vanligt bland individer med typ 2 diabetes, särskilt de som inte har en insulinbehandlad diabetes. Individer med typ 2 diabetes behöver sällan kontrollera sitt blodsocker dagligen, även om det hade varit fördelaktigt. Endast en liten andel (10-15%) av alla individer med typ 2 diabetes har en insulinbehandling och kräver regelbundna blodsockerkontroller.

Typ 1 diabetes

Idag finns ingen bot för typ 1 diabetes. Det individer som upplever störst belastning av sin diabetessjukdom är vanligtvis personer med insulinbehandlad diabetes eller när någon kräver regelbundna blodsockermätningar.

Individer med typ 2 diabetes har oftast andra sjukdomar som besvärar personen men själva diabetessjukdomen blir först ett problem när individens blodsocker blir svår att kontrollera eller att det krävs flera blodsockersänkande läkemedel för att behandla personen.

Att hantera diabetes dagligen kan vara tröttsamt, orsaka frustration och utmattning, vilket gör det svårare att följa din behandlingsplan. Flera personer med diabetes, särskilt individer med typ 1 diabetes kan behöva gå med i stödgrupper, ändra sina läkemedelsrecept, träningsvanor och acceptera sina känslor för att hjälpa till att övervinna utbrändheten från diabetes.

Olika behandlingsfaktorer som bidrar till stress vid typ 1 diabetes

 • Regelbunden blodsockerkontroll
 • Kalibrering av kontinuerlig glukosmätare eller manuell blodsockermätare
 • Stickningar i huden och hudirritationer
 • Försiktighet kring fysisk aktivitet och födointag
 • Tekniska problem med CGM, insulinpump, insulinpenna eller annan utrustning som används för att hantera sin diabetes
 • Särskilda försiktighetsåtagande vid resor, sjukdom och andra situationer som enbart gäller individer med diabetes
 • Ständig oro över blodsockervärden och hur olika psykosociala faktorer påverkar ditt blodsocker, svängningar i blodsocker och hur kroppen ska svara på insulin till följd av stressen
 • Hormonella förändringar som uppstår till följd av diabetessjukdomen och blodsockersvängningar
 • Oro över insulin och effekten av vardagliga justering i behandlingen

Därmed är det en oerhörd utmaning att hantera sin diabetes, utmaningarna skiljer sig mellan olika diabetestyper och individer. Det är viktigt att fokusera på faktorer som underlättar hanteringen av diabetes och bli duktig på att identifiera tecken på när du upplever det överväldigande att hantera din diabetes och blodsockerkontrollen försämras.

Livsstilsvanor

Att hantera stress kan också hjälpa personer att motverka utmattningen från diabetes. Diabetes är som ett heltidsjobb, vanligtvis finns inga pauser där man slipper fokusera på sin diabetes eller blodsockret.

Att hålla jämna steg med allt som diabetes kräver, exempelvis att övervaka blodsockernivåerna, insulin, träningsvanor, diet och vanliga läkarbesök, kan vara utmattande. Lägg till vardagsstressorer, pandemier och andra kroniska sjukdomstillstånd, så är det lätt känna dig utarmad och besegrad.

Även om utbrändhet är vanligt, finns det sätt att återhämta sig från det. Fortsätt läsa för att lära dig mer om varningstecken på utbrändhet och vad du ska göra för att motverka utbrändhet.

Individer med diabetes behöver fokusera på att behålla en normal kroppsvikt och bukomfång, bra kost- och motionsvanor, minimera stress, sträva efter en bättre sömn och minska intag av alkohol eller användning av cigaretter.

Även personer utan diabetes behöver fokusera på ovanstående men det är extra viktigt att en person med diabetes inte slarvar med livsstilsvanor. Det är särskilt svårt för patientgruppen eftersom en osund livsstil oftast orsakat typ 2 diabetes.

Vad är diabetes burnout?

Även om det inte finns en standardiserad definition för utbrändhet vid diabetes, innebär det vanligtvis att man känner sig frustrerad och utmattad av de dagliga kraven för att hantera tillståndet.

Utbrändhet vid diabetes påverkar dock mer än bara din emotioner. Det kan också påverka din förmåga att kontrollera din diabetes. I ett par studier finns det forskningsfynd som visar att svårigheter och tröttheten från att hantera diabetes är en av de viktigaste faktorerna till att vissa individer inte lyckas förbättra sina riskfaktorer och upprätthålla sina riskfaktorer inom de terapeutiska målvärdena, dvs inom normala värden enligt riktlinjer.

Allmänt sett blir personer med diabetes burnout överväldigade av kraven på att leva med diabetes och trötta på att hantera sitt tillstånd

Symtom vid diabetes burnout

Att identifiera utbrändhet vid diabetes kan vara svårt eftersom det är unikt för varje individ och svårt att identifiera om det beror på andra faktorer som uppstår i ens vardag eller pga diabetessjukdomen som ställer höga krav på individen.

Utbrändhet vid diabetes kan inkludera följande symtom:

 • En obekväm känsla av att diabetes styr ditt liv
 • Negativa känslor relaterade till diabetes, såsom frustration, ilska, hopplöshet eller överväldigande
 • En känsla av nederlag eller misslyckande
 • Brist på motivation att följa behandlingsplaner, även om du är orolig för din hälsa
 • Isolering eller känslan av att ingen förstår vad du går igenom
 • En pessimistisk syn
 • Förändringar i hur du hanterar tillståndet kan också vara varningstecken på utbrändhet vid diabetes

Inom sjukvården är det inte ovanligt att individer med typ 1 diabetes som upplever utbrändhet eller frustration över sin diabetessjukdom oftast blir sämre på att hantera sitt blodsocker (HbA1c) och användning av insulin. En försämrad diabeteskontroll kan alltså vara ett tidigt tecken på utbrändhet vid typ 1 diabetes men det finns givetvis flera andra faktorer som kan förklara blodsockersvängningar.

Du bör fundera om du lider utav tillståndet ifall du upplever följande:

 • Försämrad kontroll över ditt blodsocker – eller inte kontrollera det alls
 • Inte tar diabetesmedicin enligt ordination
 • Hoppar över läkarbesök

Symtom på utbrändhet vid diabetes kan också vara fysiska. Det stressrelaterade tillståndet är kopplat till sömnförändringar, huvudvärk, värk i kroppen och mer frekventa sjukdomsanfall.

Andra tecken på diabetes burnout inkluderar

 • Att ignorera blodsockermätningar eller insulininjektioner
 • Att avstå från att besöka sjukvården eller missa bokade läkarbesök
 • Att känna sig uppgiven eller frustrerad över diabeteskontrollen
 • Att ha svårt att hantera de fysiska, emotionella eller ekonomiska påfrestningarna som följer med sjukdomen
 • Att ha känslor av ångest, nedstämdhet eller depression

Utbrändhet och depression

Även om symtomen kan överlappa så är utbrändhet av diabetes och depression inte samma sak. Vid diabetesrelaterad utbrändhet är dessa känslor specifika för diabetes och depression beror på andra faktorer.

Däremot finns det studier som visar att många personer med typ 1 diabetes upplever depressiva symtom. Dessa siffror varier mellan olika regioner och delar av världen eftersom tillgång till medicinteknisk utrustning och sjukvård ser annorlunda ut.

Om du tror att du kan ha depression eller utbrändhet till följd av diabeteshantering bör du prata med en sjukvårdspersonal för att ta reda på roten till problemet och sätt att hantera det.

Motverka utbrändhet av diabetes

Även om det kanske inte är möjligt att bli av med de dagliga kraven på att hantera diabetes, finns det sätt att övervinna utbrändhet från tillståndet. Här är några tips för att återhämta sig från diabetesutbrändhet.

Acceptera dina känslor

När du känner att det finns en risk för att du så småningom blir utbränd av kraven från din diabetes eller omständigheter som är relaterade till din diabetessjukdom så ska du inte fortsätta som du gör utan att stanna upp och fundera på olika alternativ till att förändra din diabetesbehandling eller vardag så du följer behandlingsplanen men samtidigt inte ignorerar dina känslor.

Det är första steget i att hantera utbrändhet, dvs att acceptera att diabetessjukdomen är överväldigande – inklusive de känslor som kommer från den. Journalföring kan vara ett användbart verktyg för att utforska dina känslor i ett utrymme utan bedömningar.

Var ärlig mot ditt vårdteam

Att prata med en läkare eller sjukvårdspersonal om dina symtom på utbrändhet kan kännas obehagligt eller till och med upprörande. Det är viktigt att komma ihåg att du inte gör något med och alla upplever sin sjukdom och behandling på olika vis. Det blir enklare att hantera din diabetes för varje dag men ett stort ansvar ligger fortfarande på individen.

De som hanterar diabetes-relaterade faktorer dagligen och sköter sin livsstil och behandlingsplan minskar risken för utbrändhet vid diabetes. Alla behöver individuell vårdplaner för att motverka utvecklingen eller behandla utbrändhet vid diabetes.

Olika tips vid utbrändhet

 • Identifiera det specifika problemet – fokusera på olika mål och identifiera de primära orsakerna till din utbrändhet och vad du behöver fokusera på initialt för att motverka en försämring och återgå till din behandlingsplan
 • Motverka symtom på utbrändhet genom att bli strategiska om vad som orsakar dem till att börja med.
 • Fråga dig själv: Vad är det med diabeteshantering som stressar dig? Vad är det som gör det svårare att fokusera på din hälsa?
 • Om problemet är en orealistisk behandlingsplan, som träningsmål som inte passar in i ditt fullspäckade schema, prata med ditt vårdteam om alternativa lösningar. Dina mål måste vara relevanta och passa in i din vardag så att de inte känns som en börd.
 • Njut av aktiva äventyr med vänner, anhöriga eller partner och undvik att prata om ämnet diabetes
 • Sträva efter att hamna i en miljö där du får en paus från att tänka på tillståndet
 • Fira dina diabetes-relaterade vinster, dvs när du uppnår olika små genomförbara mål så bör du fira

Återhämtning

Att prova nya tekniker för att hantera din diabetes kan vara ett bra sätt att känna sig inspirerad och lindra utbrändhet. Det finns flera metoder som leder till variation i vardagen och dämpar svårigheterna med diabetesbehandlingen. Du kan exempelvis pröva nya diabetesvänliga recept med gamla favoritmåltider som görs på helt nya råvaror.

Du kan pröva på nya träningsmetoder om du tröttnat på samma träningspass. Det finns många aktiviteter som kan förbättra faktorer vid diabetes såsom kroppsvikt, blodsocker, blodtryck, blodfetter och insulinnivåer. Pröva olika aktiviteter samtidigt som du stärker kroppen och motverkar olika belastande apsekter med diabetesbehandlingen.

Andra idéer inkluderar att registrera dig för online- eller personliga träningslektioner eller återupptäcka din favoritsport från barndomen.

Gå med i en stödgrupp

Ett annat sätt att ta itu med utbrändhet vid diabetes är att hitta sätt att få kontakt med andra människor med tillståndet. Att bygga relationer med dem som verkligen ger dig möjlighet att dela dina svårigheter och framgångar. Överväg att kontakta en stödgrupp för personer med diabetes, antingen personligen eller virtuellt, för att utbyta tips och verktyg för att hantera diabetes och bekämpa utbrändhet.

Ta en diabetessemester

En semester från kontoret kan ofta hjälpa till att bota arbetsrelaterad utbrändhet. På samma sätt kan en kort, säker semester från de saker du gör för att kontrollera diabetes också hjälpa dig att känna dig mindre utbränd.

Prata med ditt vårdteam om hur du säkert kan ta några dagar ledigt för att hjälpa dig att återställa din energi. Det kan innebära att du vilar istället för att gå igenom din vanliga träningsrutin, eller att du kontrollerar dina blodsockernivåer något mer sällan ett par dagar. Det är viktigt att inte utsätta sig får några faror men ibland kan man implementera något enkelt såsom kaloririk snabbmat för att motverka stress och belastning av diabetes.

Prata om dina bekymmer

Diskutera dina bekymmer med anhöriga, partner och nära vänner. De flesta blir förvånande över hur många som vill hjälpa till även fast det är svårt att relatera till en person med diabetes, särskilt insulinbehandlad diabetes. Var inte orolig för att diskutera dina problem med en psykolog eller andra specialister inom sjukvården.

Sätt upp små, genomförbara mål

När du prioriterar din hälsa kan uppnåbara mål hjälpa dig att lyckas. Det kan innebära att du tränar i 10 minuter efter varje måltid eller tar en rask promenad under din lunchrast. Det är viktigt med små genomförbara mål för att långsamt nå ett slutresultat som du och ditt vårdteam kommit överens om. Små vinster kan hjälpa till att bygga upp ditt självförtroende, så att du kan uppnå ännu större mål på lång sikt.

Minska dina stressnivåer

Stress kan utlösa eller förvärra utbrändhet, så det är viktigt att utveckla sätt att hantera det. Här är några sätt att minska stress.

 • Träning
 • Vila mycket
 • Prata med nära och kära
 • Ta kontakt med en vårdpersonal.
 • Undvik att dricka alkohol eller använda droger
 • Ta en paus från saker som orsakar dig stress

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.