Historien om typ 2 diabetes: varför är typ 2 diabetes så vanligt?

En bittersöt historia om socker, miljö och livsstil

Sagan om typ 2 diabetes är en av vår tids stora paradoxer. I början av 1900-talet var typ 2 diabetes en ovanlig sjukdom. Då var dessutom typ 1 diabetes extremt ovanligt. Idag är typ 2 diabetes en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och världshälsoorganisationen (WHO) klassar diabetes som ett allvarligt hot mot mänsklighetens hälsa.   Mellan 5% och 10% av befolkningen i västvärlden har typ 2 diabetes. I Sverige har cirka 5% av befolkningen typ 2 diabetes, vilket innebär att förekomsten av typ 2 diabetes är låg i Sverige jämfört med andra länder i Europa och Nordamerika. Ungefär 90% av all diabetes i Sverige utgörs av typ 2 diabetes och merparten av de övriga har typ 1 diabetes.

Diabetes mellitus: en gammal uppfinning

Uttrycket diabetes mellitus myntade av den grekiska läkaren Aretaeus (80-138 f. kr.) för att beskriva ett tillstånd med söt urin och behov av att kissa mycket. Det var dock först år 1776 som Matthew Dobson kunde bekräfta att personer med diabetes mellitus faktiskt hade hög koncentration socker (glukos) i urinen. Den höga koncentrationen socker i urinen beror på att individer med diabetes har högt blodsocker (hög koncentration socker i blodet). Urin bildas nämligen i våra njurar när blod filtreras där; om blodsockret är högt så blir även urinsockret högt. När urinsocker är högt så dras mer vätska ut i urinen och då kissar man både mer och urinen blir söt. Detta förklarar varför personer med diabetes har högt urinsocker och kissar mycket. Faktum är att högt blodsocker är en av de viktigaste förklaringarna till att diabetes är skadligt.

Läs mer om Komplikationer till diabetes.

Efter Dobsons upptäck gjordes många banbrytande upptäckter som ökade vår förståelse för diabetes. Forskarna upptäckte hur socker (glukos) tas upp i tarmarna, att socker kan tillverkas i kroppen (särskilt i levern), socker lagras i muskler och levern samt att kroppen kan använda det socker som lagrats. Forskarna insåg att kroppens hantering av socker är mycket komplicerad. Det kanske inte är så förvånande eftersom socker (glukos) är den mest använda energikällan på planeten. De flesta organismer använder nämligen glukos som sin primära energikälla.

År 1889 tog Oskar Minkowski och Joseph von Merring ut bukspottkörteln (pankreas) på hundar och noterade att detta orsakade dödlig diabetes. De misstänkte att bukspottkörteln var avgörande för kroppens hantering av socker (glukos).   Fredrick Banting och Charles Best upptäckte insulin år 1921. De gjorde flera banbrytande insatser. Bland annat behandlade de diabetessjuka hundar med bukspottkörtelvävnad från friska hundar. De noterade att de diabetessjuka hundarna blev bättre när de fick injektioner med bukspottkörtelvävnad. Banting och Best lyckades dessutom extrahera insulin från bukspottskörtlar från boskap och därmed skapade de en livräddande behandling för personer med typ 1 diabetes.   Men denna upptäckt har också enorm betydelse för personer med typ 2 diabetes eftersom dessa med åren får brist på insulin och därmed behöver injicera insulin.

Några årtionden senare utvecklades metoder för industriell tillverkning av insulin. Detta gjorde att man kunde tillverka stora mängder insulin med hjälp av bakterier.   Ovanstående framgångar gjordes under en period då typ 2 diabetes ännu inte var en folksjukdom. Föga anade forskarna att diabetes skulle bli en av våra vanligaste folksjukdomar, med enorma konsekvenser för både samhället och individen. Personer med diabetes har flera gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (hjärtattack, stroke, hjärtsvikt), ögonskador (retinopati), njursjukdom (nefropati), nervskador (neuropati) m fl. Lyckligtvis är typ 2 diabetes en sjukdom som kan behandlas effektivt.

Varför blev typ 2 diabetes så vanligt?

En explosion av övervikt, fetma & diabetes

Idag lever cirka 400 miljoner individer med diabetes och ytterligare 300 miljoner har nedsatt glukostolerans, vilket är ett förstadium till diabetes. Diabetes orsakade 5 miljoner dödsfall år 2013 och denna siffran kommer öka med 50% under de kommande decennierna. Denna negativa utveckling har inte kunnat stoppas trots att vi vet varför man får typ 2 diabetes och dessutom finns effektiva behandlingar. För att förstå detta så behöver vi förstå de stadier som samhället genomgått under det 1900-talet och 2000-talets början. Under de senaste 100 åren har nämligen samhällena genomgått vissa karaktäristika stadier. Dessa stadier kan ses som enskilda tidsperioder med en typisk livsstil, miljö och sjukdomsmönster.

Från svält till fetma och diabetes

Merparten av människans tid på jorden har präglats av svält och pest. Infektioner och undernäring var de främsta orsakerna till sjukdom och död globalt fram till 1900-talets början. I början av 1900-talet började jordbrukssamhället avvecklas gradvis och istället började industrialiseringen.

Med industrialiseringen kom många tekniska uppfinningar och förbättringar som automatiserade och effektiviserade människans vardag. Massproduktion av bilar började år 1910. Bilar möjliggjorde långa resor, minskade behovet av att gå eller cykla och gjorde arbete och vardagsliv alltmer passivt. Den passivitet gjorde att människans energiförbrukning började sjunka i början av 1900-talet.

Men det var inte bara transporter som effektiviserades. Under 1900-talets början förändrades matvanorna och tillgänglighet på mat. Livsmedelstillverkning blev effektivare och dessutom kunde maten distribueras snabbare. Detta gjorde att fler människor kunde äta större portioner mat. Dessutom började man med bearbetade (processade) livsmedel, läskedryck, transfetter och andra onyttiga fetter samt överflöd av snabba kolhydrater.

Tobakstillverkning (cigaretter) startade på 1920-talet när cigarettmaskiner uppfanns. Det dröjde dock cirka 40 år innan man kunde bevisa att cigaretter var skadliga. Trots detta så ökade tobaksanvändningen under de kommande decennierna. Tobak lockar dessutom andra ohälsosamma vanor som missbruk av alkohol, läsk och onyttig mat. Rökning är i sig förknippat med insulinresistens och ökad risk för diabetes typ 2. Under 1900-talets första hälft så ökade även blodtrycket i befolkningen.

1900-talets början karaktäriseras alltså av följande:

  • Människan blir allt mindre fysiskt aktiv; stillasittandet ökar dramatiskt.
  • Fler människor äter stora portioner mat.
  • Maten innehåller flera onyttiga ämnen, exempelvis transfetter och processade livsmedel.
  • Läskedryck och andra sockerhaltiga drycker blir mycket vanliga till vardags.
  • Rökning blev mycket vanligt.
  • Högt blodtryck blev vanligt.

Men under 1900-talet blev även dricksvattnet renare, inkomsterna steg och man genomförde folkhälsoinsatser i samhället. Detta föranledde att färre människor drabbades av infektioner och undernäring. vilket innebar att livslängden ökade. Då noterade man plötsligt att hjärtattack och andra komplikationer till åderförkalkning i kroppens kärl blev allt vanligare. Faktum är att förekomsten av hjärtattacker ökade mycket fort mellan 1900-talets början och år 1970. Sjukdomar i hjärta och kärl (hjärt-kärlsjukdom) kom att bli den vanligaste dödsorsaken. Hjärt-kärlsjukdom orsakade 35% till 65% av alla dödsfall under perioden 1960 till 1970.

Trots att hjärtattacker och åderförkalkning blev mycket vanliga så ökade livslängden. Vi blev samtidigt bättre på att behandla högt blodtryck, gradvis minskade rökningen, vi började behandla höga blodfetter och detta föranledde en minskning i antalet hjärtattacker. Faktum är att antalet hjärtattacker har sjunkit med hela 50% sedan år 1980.

Inaktivitet, övervikt, fetma, diabetes & demens

Sedan 1950-talet har en dramatisk urbanisering och automatisering ägt rum. Bilar, överflöd av mat och dryck och stillasittande har exploderat globalt.  Detta föranledde en lavinartad ökning i förekomsten av övervikt och fetma. Samtidigt blev levnadsförhållandena bättre vilket innebar att människor blev både tyngre och äldre. Således blev diabetes och cancer vanligare. Dessutom har demens också kommit att bli en folksjukdom.

Den mest dramatiska ökningen är tveklöst den som observerats för diabetes och fetma. Diabetes har blivit en global pandemi. Ökning av övervikt och fetma har drabbat alla åldersgrupper i alla samhällen. Idag är nästan 1.5 miljarder vuxna överviktiga och som nämnt ovan har cirka 400 miljoner människor typ 2 diabetes.

Ironin på Kuba

Även om vi gjort enorma framsteg avseende förståelsen och behandlingen av typ 2 diabetes så är situationen idag sämre än någonsin. Det är osannolikt att vi kommer lyckas vända denna negativa trend inom snar framtid. Erinra att de skadliga effekterna av rökning varit kända i nästan 60 år och trots detta fortsätter människor att röka. Det finns dock bevis på att pandemin kan stoppas.

Kort efter Sovjetunionens fall år 1989 drabbades Kuba av en ekonomisk kris. Kubanerna kunde inte längre åtnjuta av samma nivå bekvämligheter och livsmedel. Det uppstod brist på mat, utebliven kollektivtrafik, ekonomiska svårigheter, minskad konsumtion av mat, tobak och alkohol. Människor tvingades äta mindre och cykla mer. Andelen fysiskt aktiva kubaner fördubblades under de första 5 åren och BMI sjönk 1,5 kg / m2. Förekomsten av diabetes, hjärtsjukdom och stroke sjönk med 51%, 35% respektive 20%.

För att vända trenden krävs alltså dramatiska samhällsförändringar. Att uppnå så dramatiska förändringar är inte sannolikt utan lagstiftning. Det är möjligt att stifta lagar som begränsar användningen av tobak, läskedryck, alkohol, snabbmat osv. Förmodligen kommer sådana åtgärder vara nödvändiga för att vända den negativa trenden som äger rum idag.

Slutsats

Typ 2 diabetes var en ovanlig sjukdom som, på grund av livsstilsförändringar, blev en mycket vanlig sjukdom. Det är avgörande, både för individen och samhället, att genomföra livsstilsförändringar i form av att äta nyttigare och röra på sig mer för att konfrontera denna sjukdom.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!