Att bli gravid när du har diabetes

Att leva med ett kroniskt sjukdomstillstånd som diabetes kräver omsorgsfull och regelbunden övervakning av diabetesrelaterade hälsomarkörer under hela livet, särskilt innan och under graviditeten. Diabetes delas vanligtvis in i typ 1 diabetes och typ 2 diabetes och är en sjukdom som påverkar ämnesomsättningen, framför allt hur kroppen hanterar och frisätter hormonet insulin samt handskas med socker (glukos).

De flesta kvinnor som redan har befintlig diabetes som blir gravida har typ 1 diabetes, även om vissa har typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes under graviditeten är associerat med en lätt ökad risk för olika komplikationer hos fostret såsom förtidsbörd (prematur förlossning), missbildningar hos fostret, plötslig fosterdöd, syrebrist hos fostret under förlossningen (fosterafyxi), havandeskapsförgiftning (preeklampsi), diabetesfetopati och en del andra komplikationer.

Även modern har en ökad risk för progress av diabetesrelaterade komplikationer som ögonsjukdomar (retinopati), njursjukdomar (nefropati) och hjärt-kärlsjukdomar. Det är alltså inte bara fostret hos gravida kvinnor med diabetes som löper ökad risk för komplikationer utan även modern kan drabbas av komplikationer.

Den absolut viktigaste faktorn är moderns blodsockerkontroll innan och under graviditeten. Frekvensen av komplikationerna är kopplade till moderns långtidsblodsocker (HbA1c). En betydande andel av alla personer med typ 1 diabetes förlöser med kejsarsnitt men om inga komplikationer tillstöter planeras vanligtvis vaginal förlossning vid fullgången graviditet.

En annan typ av diabetes som kallas graviditetsdiabetes är en tillfällig typ av diabetes som förekommer hos gravida kvinnor som aldrig har haft diabetes tidigare och den försvinner vanligtvis kort tid efter förlossningen. Den här artikeln handlar om diabetes som redan existerar hos individen innan graviditeten – även känd som ”pre-graviditetsdiabetes”.

Om du har diabetes, finns det ingen anledning att du inte kan ha en hälsosam och framgångsrik graviditet och få ett friskt barn. Om du har diabetes och planerar att bli gravid måste du samarbeta ideligen med din läkare och annan sjukvårdspersonal för att säkerställa att du hanterar din diabetes väl under graviditeten.

Vad ska du göra om du har diabetes och vill bli gravid?

Att träffa din läkare är ett viktigt steg för att säkerställa det bästa resultatet för dig och ditt barn. Du behöver planera i förväg och diskutera med din läkare vad du behöver göra innan du blir gravid och vad du kan göra för att hantera din diabetes under graviditeten. Om du har diabetes och planerar att skaffa barn bör du sträva efter att optimera din hälsa, framför allt ditt blodsocker. Att hålla sitt blodsocker inom terapeutiskt målintervall under graviditeten skiljer sig från när du inte är gravid. Högt blodsocker kan skada ditt barn redan under de första veckorna av graviditeten, även innan du vet att du är gravid.

Hur kan diabetes påverka ditt barn?

Tidigt under fostertiden anläggs viktiga organ såsom hjärna, hjärta, njurar och lungor. Dessa bildas redan under de första 8 veckorna av graviditeten. Höga blodsockernivåer kan vara skadligt under detta tidiga skede och kan öka risken för att ditt barn utvecklar missbildningar , såsom hjärtfel eller defekter i hjärna och ryggrad, under fostertiden.

Höga blodsockernivåer under graviditeten kan också öka risken för att ditt barn föds för tidigt, har en hög födelsevikt med stor fettmassa, upplever andningsproblem under förlossningen eller lågt blodsocker direkt efter födseln.

Hur diabetes påverkar modern under graviditeten

Hormonella- och andra förändringar i kroppen under graviditeten påverkar dina blodsockernivåer, därför kan du behöva justera din diabeteshantering. Även om du har haft diabetes i flera år kan du behöva ändra din måltidsplan, dina träningsrutiner och mediciner. Om du har tagit tabletter mot din diabetes kan du behöva byta till insulin under en kort period. En kort tid efter förlossningen kan du återgå till din ursprungliga behandling och vardagsrutiner.

Vilka hälsoproblem kan jag utveckla under graviditeten på grund av min diabetes?

Graviditet kan förvärra vissa långvariga diabetesproblem, till exempel ögonproblem och njursjukdom, särskilt om dina blodsockernivåer är för höga. Du har också en större chans att utveckla preeklampsi, ibland kallad havandeskapsförgiftning, vilket är när du utvecklar högt blodtryck och för mycket protein i urinen under andra halvan av graviditeten.

Preeklampsi kan orsaka allvarliga eller livshotande problem för dig och ditt barn. Det enda botemedel mot preeklampsi är att förlösa. Om du har preeklampsi och har nått 37 veckors graviditet, kan din läkare fatta beslut att initiera förlossningen tidigare än planerat. Innan 37 veckor kan du och din läkare överväga andra alternativ för att hjälpa ditt barn att utvecklas så mycket som möjligt innan han eller hon föds.

Hur kan jag förbereda mig för graviditet om jag har diabetes?

Om du har diabetes är det viktigt att hålla ditt blodsocker så nära det normala som möjligt för att du ska vara frisk och få ett friskt barn. Det är viktigt att kontrollera sina blodsockernivåer både före och under graviditeten. Det är viktigt att träna, följa din måltidsplan, få regelbundna läkarkontroller eller undersökningar på mödravårdscentralen (MVC) och ta diabetesläkemedel som du behöver för att hantera din diabetes. Att sluta röka och ta vitaminer som din läkare rekommenderar kan också hjälpa dig och ditt barn att hålla sig friska.

Regelbundna besök med ditt sjukvårdsteam som består av experter inom diabetes och graviditeter kommer att säkerställa att du och ditt barn får bästa vård. I det här fallet består ditt sjukvårdsteam vanligtvis av en endokrinolog som är specialiserad inom diabetesvård, en barnläkare med erfarenhet av att behandla kvinnor med diabetes och en diabetessköterska samt barnmorska. Vissa kliniker har även tillgång till en dietist för att hjälpa dig med måltidsplanering och kan erbjuda en psykolog för att hantera stress och oro kring graviditeten. Du är däremot den viktigaste medlemmen i teamet, det är du som måste hantera din diabetes varje dag.

Hälsoundersökning

Innan du blir gravid bör du genomgå en fullständig hälsoundersökning eller så snart du vet att du är gravid. Din läkare bör undersöka om du har högt blodtryck, ögonsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, nervskada, njursjukdom eller sköldkörtelsjukdom. Graviditeter kan nämligen förvärra vissa diabeteshälsoproblem. För att förhindra dessa kan ditt sjukvårdsteam rekommendera att du justerar din behandling innan du blir gravid. Avstå från att röka cigaretter eftersom detta kan öka risken för missfall eller prematur förlossning. Rökning är särskilt skadligt för personer med diabetes. Du måste även sluta med andra tobaksprodukter innan och under graviditeten.

Träffa en dietist

Om du inte redan har regelbundna besök hos dietist så bör du börja träffa en innan du blir gravid. Din dietist kan lära dig vad du ska äta, hur mycket du ska äta och när du ska äta för att uppnå eller bibehålla en hälsosam vikt innan och under graviditeten. Tillsammans skapar du och din dietist en måltidsplan som passar dina behov, schema, matpreferenser, medicinska tillstånd, mediciner och rutin för fysisk aktivitet.

Under graviditeten måste vissa kvinnor ändra sina kostvanor, till exempel att lägga till extra kalorier, protein och andra näringsämnen. Du kommer att behöva träffa din dietist några månader under graviditeten när dina dietbehov förändras.

Träna regelbundet

Fysisk aktivitet är en annan viktig del av att leva väl med diabetes. Fysisk aktivitet kan hjälpa dig att nå dina mål för blodsocker. Att vara fysiskt aktiv kan också hjälpa till att hålla ditt blodtryck och kolesterolnivåer inom ett hälsosamt intervall, lindra stress, stärka ditt hjärta och ben, förbättra muskelstyrkan och hålla lederna flexibla. Innan du blir gravid bör du ändra på dina livsstilsvanor och träna regelbundet. Satsa på 30 minuters aktivitet 5 dagar i veckan med måttlig aerob aktivitet. Prata med ditt hälso- och sjukvårdsteam om vilka aktiviteter som är bäst för dig under graviditeten.

Kom ihåg att fysisk aktivitet påverkar blodsockret. Kontrollera din blodsockernivå före och efter någon aktivitet, särskilt om du tar insulin. Du kan behöva äta ett mellanmål innan du tränar för att förhindra lågt blodsocker. Om du använder en insulinpump kan du behöva justera bashastigheten för träning.

Undvik alkohol

Du bör undvika att dricka alkoholhaltiga drycker medan du försöker bli gravid och under hela graviditeten. När du dricker påverkar alkoholen också ditt barn. Alkohol kan leda till allvarliga, livslånga hälsoproblem för ditt barn.

Diabetesbehandling under graviditeten

Kontakta din läkare eller barnmorska på mödravårdscentralen så snart graviditeten konstaterats, de brukar sedan ta kontakt med den diabetesverksamhet som sköter din diabetesbehandling. Vanligtvis behöver personer med diabetes intensifiera självkontroll av blodsocker och andra faktorer som är kopplat till diabetes. Ibland rekommenderas personen att använda tekniska diabeteshjälpmedel (kontinuerlig glukosmonitorering, CGM).

Insulindoser behöver optimeras under graviditeten och den blivande modern behöver informeras om förändringar i insulinbehov som uppstår under en graviditet. Patienten behöver även erbjudas kontakt med dietist och förslag på hur de ska träna mer. Övriga läkemedel, exempelvis Levaxin mot sköldkörtelsjukdom behöver justeras.

Blodsockerkontroll

BlodsockerprovMålvärde
Blodsocker (p-glukos) vid fastande eller innan måltid4-6 mmol/L
Blodsocker (p-glukos) 1 timma efter varje måltidhögst 6 (-8) mmol/L
Långtidsblodsocker (HbA1c) – bör mätas var 4:e vecka under graviditeten42-48 mmol/mol
För personer med typ 1 diabetes som erbjuds kontinuerlig blodsockermätare (CGM) bör ett mätvärde som kallas för ”time in target range” befinna sig inom terapeutiskt målvärde 70 % av tiden (3,5–7,8 mmol/L)(3,5–7,8 mmol/L)

Typ 1 diabetes

Personer med typ 1 diabetes bör erbjudas en kontineurlig glukosmätare (CGM) för att öka möjligheterna att följa blodsockervärden under graviditeten. En gravid person med diabetes bör sträva efter normala blodsockernivåer och utan stora svängningar i blodsocker (p-glukos). Försök att undvika blodsockerfall så gott det går och även de påföljande blodsockerstegringarna som kan uppstå efter blodsockerfall. Personer som använder insulinpump bör även erbjudas möjligheten att kontrollera efter ketoner i urin och blod.

Indikationer för kontinuerlig glukosmätare (CGM) under graviditeten

  • Svängande blodsocker
  • Dålig blodsockerkontroll (når ej HbA1c mål)
  • Personer som inte upplever blodsockerfall (unawarenessproblematik)

Typ 2 diabetes

Personer med typ 2 diabetes brukar vanligtvis sluta med tablettbehandling mot högt blodsocker när graviditet konstaterats med undantag för metformin. Istället bör patienten övergå till insulinbehandling (basinsulin och/eller måltidsinsulin). Andra viktiga metabola faktorer som behöver kontrolleras hos personer med diabetes är blodtryck och blodfetter.

Vid diabetes och graviditet strävar man efter ett blodtryck som ligger <140/80 mmHg och om möjligt <130/80 mmHg. Numera är det vanligt med blodfettssänkande mediciner hos personer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes (statinbehandling). Man måste avsluta behandling med statiner om man blir gravid. Vid etablerad njurpåverkan är en låg blodtrycksnivå extra viktigt. Personer med diabetes, framför allt personer med typ 1 diabetes har en ökad risk för störningar i sin sköldkörtel.

Vid första besöket på MVC och var tredje månad samt även efter förlossning så bör man kontrollera sköldkörteln. Personer med diabetes som samtidigt använder Levaxin mot sköldkörteln behöver vanligtvis öka dosen tidigt under graviditeten. Personer med diabetes bör även genomgå en ögonbottenundersökning eftersom detta kan förvärras under och efter graviditeten.

Ultraljudskontroller under graviditeten

För personer med diabetes som är gravida så rekommenderas oftast tre undersökningar med ultraljud och vid varje besök kontrolleras även blodtryck, kroppsvikt samt blodsocker, och ibland även ketoner med urinsticka.

  • Vid vecka 10 eller någon gång under första trimestern görs ett obstetriskt ultraljud.
  • I vecka 18-20 genomförs den andra ultraljudsundersökningen där man bland annat kontrollerar organen hos fostret. Vid behov så genomförs även undersökning av barnhjärtläkare som undersöker hur fostrets hjärta ser ut.
  • Den sista undersökningen genomförs i vecka 28 där man undersöker tillväxten. Om det finns behov för tätare kontroller så bestäms det först vid vecka 28. I många fall har man tätare kontroller ända fram till förlossningen.

Amning

Alla mödrar med diabetes under graviditet uppmuntras att amma. Hud-mot-hud direkt efter förlossningen eftersträvas. Vid typ 1 diabetes och amning finns risk för hypoglykemier. Dag 2-3 efter förlossningen minskar basinsulindoserna.

Justera dina mediciner

Vissa läkemedel är inte säkra under graviditet och du bör sluta ta dem innan du blir gravid. Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar, till exempel läkemedel mot högt kolesterol och högt blodtryck. Din läkare kan berätta vilka läkemedel du ska sluta ta och kan förskriva ett annat läkemedel som är säkert att använda under graviditeten.

Läkare ordinerar oftast insulin för både typ 1 och typ 2 diabetes under graviditeten. Om du redan tar insulin, kan du behöva ändra typ, mängd eller hur och när du tar det. Du kanske behöver mindre insulin under din första trimester, även om de vanligaste är att personer behöver mer insulin under graviditeten. Ditt insulinbehov kan fördubblas eller till och med tredubblas när du närmar dig ditt förväntade förlossningsdatum. Din hälsovårdsgrupp kommer att arbeta med dig för att skapa en plan för insulinbehandling för att tillgodose dina förändrade behov.

Ta vitamin- och mineraltillskott

Folsyra är en viktigt vitamin för dig att ta före och under graviditeten för att skydda ditt barns hälsa. Du måste börja ta folsyra minst en månad innan du blir gravid. Du bör även ta multivitamin eller ett tillskott som innehåller minst 400 mikrogram folsyra. När du blir gravid bör du ta 600 mikrogram dagligen. Fråga din läkare om du ska ta andra vitaminer eller mineraler, till exempel järn- eller kalciumtillskott, eller en multivitamin.

Blodsockerkontroll före och under graviditeten

Hur ofta du kontrollerar dina blodsockernivåer kan förändras under graviditeten. Du kan behöva kontrollera dem oftare än vanligt. Om du inte behövde kontrollera ditt blodsocker före graviditet måste du förmodligen börja under graviditeten. Fråga ditt hälsovårdsteam hur ofta och vid vilka tidpunkter du bör kontrollera dina blodsockernivåer. Dina blodsockermål kommer att förändras under graviditeten. Din läkare eller barnmorska kanske också vill att du ska kontrollera dina ketonnivåer om ditt blodsocker är för högt.

Registrera blodsockervärden varje gång du kontrollerar ditt blodsocker. Registrerade blodsockermätningar kan hjälpa dig och ditt team att avgöra om din diabetesvårdsplan fungerar. Du kan också göra anteckningar om ditt insulin och ketoner. Ta med dig din blodsockermätare när du besöker din läkare/sköterska.

Långtidsblodsocker (HbA1c)

Mätningar av långtidsblodsocker (HbA1c) återspeglar dina genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste tre månaderna. De flesta kvinnor med diabetes bör sträva efter HbA1c så nära det normala som möjligt helst under 48 mmol/mol innan de blir gravida. Efter de första tre månaderna av graviditeten kan ditt mål vara så lågt som <42 mmol/mol. Dessa mål kan skilja sig från tidigare HbA1c-mål. Din läkare kan hjälpa dig att ställa in HbA1c-mål som är bäst för dig.

Ketonnivåer

När ditt blodsocker stiger för högt eller om du inte äter tillräckligt kan din kropp producera ketoner. Ketoner i din urin eller blod betyder att din kropp använder fett för att skapa energi istället för socker (glukos). Att bränna stora mängder fett istället för glukos kan vara skadligt för din hälsa och ditt barns hälsa.

Du kan förebygga allvarliga hälsoproblem genom att mäta ketoner. Din läkare kan rekommendera att du undersöker ditt urin eller blod dagligen för att uppmäta mängden ketoner eller när ditt blodsocker är över en viss nivå, till exempel 11 mmol/l. Om du använder en insulinpump, kan din läkare råda dig att testa för ketoner när din blodsockernivå är högre än väntat. Din läkare/sköterska kan lära dig hur och när du ska testa urin eller blod för ketoner.

Prata med din läkare om vad du ska göra om du har ketoner. Din läkare kan föreslå att du gör ändringar i mängden insulin du tar eller när du tar det. Din läkare kan också rekommendera en förändring av måltider eller mellanmål om du behöver konsumera mer kolhydrater.

Hur kan jag hålla mig så frisk som möjligt under graviditeten?

Liksom alla kvinnor som blir gravida uppför sig dina hormoner annorlunda under graviditeten än vid andra tillfällen. Vad detta betyder för dig är att du måste vara medveten om effekterna av dessa möjliga förändringar på dina hormoner och din ämnesomsättning så att du kan justera din diabeteshantering. Dina insulinbehov förändras sannolikt under hela graviditetsperioden och strax efter förlossningen.

Till exempel, tidigt i graviditeten kan din kropp börja använda glukos mer effektivt än vanligt, vilket innebär att du behöver mindre insulin. Du kan ha större risk för hypoglykemi (lågt blodsocker) under denna tid, särskilt om morgonsjukdom eller illamående påverkar ditt intag av kolhydrater.

Du kanske också upptäcker att dina vanliga symtom på akut blodsockerfall förändras under graviditeten så var medveten om alla tecken som du vanligtvis upplever vid blodsockerfall. Vanliga tecken på hypoglykemi inkluderar skakningar, svettningar, huvudvärk, förvirring, blekhet och förändringar i humör eller beteende. Det finns flera steg du kan ta innan du blir gravid som ger dig bästa möjliga chans att få en hälsosam graviditet. Följande lista inkluderar sådant sm du bör tänka på innan och under graviditeten.

Varför är det så viktigt att planera min graviditet?

Steg 1: Optimera dina blodsockernivåer

Ditt långtidsblodsocker (HbA1C) visar dina genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste 2-3 månaderna. Ju närmare den är din idealnivå, desto lägre är risken för spontanabort, fosterskador eller födelse. Din hälso- och sjukvårdsteam kan berätta vad denna nivå är för dig, troligtvis är det < 48 mmol/mol.

Om dina nivåer är för långt över den ideala nivån så kommer ditt team att uppmuntra dig att hantera ditt blodsocker bättre innan du blir gravid. Du kommer att testa dina HbA1C-nivåer varje månad tills du når de rekommenderade nivåerna. Om ditt HbA1C är mycket hög (över 86 mmol/mol rekommenderas starkt att använda preventivmedel och undvika att bli gravid tills du kan minska nivåerna. Detta kommer att minska risken för missfall, fosterskador och att ditt barn dör före, under eller efter att det föddes.

Steg 2: Kontrollera dina blodsockernivåer

Det är viktigt att kontrollera glukosnivåerna före befruktningen eftersom de första åtta veckorna under graviditeten är särskilt viktiga för ditt barns utveckling. Det är osannolikt att du vet att du är gravid de första veckorna. Så det är bäst att använda preventivmedel tills du har fastställt blodglukosnivåer innan graviditet. Eftersom du inte vet omedelbart när du blir gravid är det bästa att förbättra dina blodglukosnivåer och väntar i 2-3 månader innan du slutar med preventivmedel.

När du är redo att bli gravid måste du börja hantera ditt blodsocker mycket mer. Det kan vara till hjälp att kontrollera ditt blodsocker mycket oftare än vanligt så att du verkligen förstår hur din diabetes påverkar dig. Detta inkluderar att testa dina sockernivåer före och efter måltiderna. Ditt hälso- och sjukvårdsteam kommer att prata med dig om dina blodsockermål och kontrollera dessa under graviditeten.

Steg 3: Ta en högre dos folinsyra

Alla kvinnor som planerar att bli gravida rekommenderas att ta folsyra för att förhindra födelsedefekter, till exempel spina bifida. Om du har diabetes riskerar du att få barn med dessa störningar, så du bör ta en högre dos folsyra (5 mg per dag). Denna högre dos kan endast förskrivas av din läkare eftersom den inte finns tillgänglig utan recept.

Att ta folsyra minst 2 månader före befruktningen kan minska risken för födelsedefekter med mer än 70%. Eftersom du inte vet omedelbart när du blir gravid är det bäst att ta folsyra två månader innan du slutar använda preventivmedel. Tala med din läkare om ditt intag av folsyra om det tar längre tid att bli gravid. När du är gravid bör du fortsätta ta folsyra tills du är 12 veckor in i graviditeten. Oroa dig inte om du har blivit gravid utan att ta folsyra. Många kvinnor har varit i den här situationen och deras barn har varit friska.

Steg 4: Kontrollera din medicinering

Kontrollera med ditt team att mediciner för behandling av diabetes (inklusive insulin) och för komplikationer av diabetes är lämpliga att ta under graviditeten. Metformin är säkert enligt flera läkare och forskare, men du måste stoppa alla andra glukosesänkande tabletter innan du blir gravid eller så snart du inser att du är gravid. Vissa andra förskrivna mediciner, som statiner, bör också stoppas.

Du måste också prata med din läkare om du tar andra mediciner som injiceras för typ 2 diabetes såsom Victoza (liraglutid) och Byetta (exenatid) eller liknande. Dessa är osäkra under graviditeten. Men sluta inte ta några förskrivna mediciner innan du pratar med din sjukvårdspersonal.

Steg 5: Kontrollera dina ögon och njurar

Få en övergripande hälsokontroll från din läkare eller diabetes-team – särskilt dina ögon och njurar – för att se till att det inte finns några problem. Om det finns problem kan du komma att hänvisas till ett specialistteam för uppföljning. Graviditet orsakar extra tryck på blodkärlen kring njurar, som redan är i riskzonen om du har diabetes, därför kommer dina kontroller att upprepas genom graviditet, vanligtvis en gång varje trimester. Sluta inte använda preventivmedel förrän du har fått din njurbedömning och all behandling du behöver.

Steg 6: Förändra livsstilsvanor

Det finns saker du kan göra för att förbättra din allmänna hälsa och förbereda din kropp för graviditet. Detta inkluderar:

  • Suta röka
  • Ät en hälsosam kost
  • Träna regelbundet
  • Gå ner i vikt om du behöver

Om du har ett kroppsmassaindex (BMI) över 27 bör ditt sjukvårdsteam ge dig råd om hur du går ner i vikt. Om du redan är gravid bör du inte påbörja en diet eftersom det kan vara osäkert för dig och ditt barn. Men om du var överviktig innan graviditeten kommer hälsosamma förändringar i din kost och livsstil att hjälpa dig att hantera din vikt under graviditeten.

Steg 7: Kontrollera att du är vaccinerad

Liksom alla måste du kontrollera att du har haft din rubella eller MMR-injektion om du aldrig har haft röda röd hund. Om du inte är säker, fråga din läkare som kanske har registrerat tidigare vaccinationer. Om din läkare inte kan berätta för dig, boka en vaccination nu. Det gör ingen skillnad om att du redan har haft det och det kommer att lugna ditt sinne.

Insulinanvändning under graviditet

Under senare delar av graviditeten kommer din moderkaka att växa för att ge ditt barn den näring som behövs för att utvecklas. Tyvärr börjar moderkakan också producera hormoner som negativt påverkar insulinets förmåga att göra sitt jobb ordentligt, vilket kan resultera i ett tillstånd som kalls insulinresistens från ungefär den femte eller sjätte månaden av din graviditet.

Under de sista 4 till 6 veckorna av graviditeten kan ditt behov av insulin förändras igen och du kan behöva något mindre insulin. När barnet har fötts kommer dina insulinbehov att minska dramatiskt jämfört med vad de var medan du fortfarande var gravid. Detta kan göra att du kontrollerar dina blodsockernivåer utmanande.

Vad alla dessa förändringar innebär är att du måste vara extra vaksam när det gäller att övervaka din diabetes och arbeta nära med din läkare och annan sjukvårdspersonal för att säkerställa att du håller din diabetes under kontroll. Att testa ditt blodsocker minst 4 gånger om dagen, och över natten, vid tillfällen, hjälper dig att övervaka ditt tillstånd och hjälper dig och dina läkare att justera din insulindosering om det behövs.

Teknik som kan hjälpa under graviditeten

Du måste kontrollera ditt blodsocker flera gånger under dagen. Du kan göra detta genom ett stickprov i fingret för att testa blodsockernivåerna i blodet med en glukosmätare, eller så kan du välja att lita på nyare teknik. Kontinuerliga glukosmätare (CGM) är apparater som registrerar blodsockret under dagen, så att du vet vad din blodsockernivåer är utan att behöva sticka dig i fingret.

Metformin under graviditeten

Även om patientinformationsbroschyren för Metformin rekommenderar att Metformin inte ska användas när man planerar att bli gravid och under graviditet, används den i allt högre grad ensam eller i kombination med insulin hos kvinnor med graviditet och typ 2 diabetes. Metformin används ofta utomlands för att hantera diabetes under graviditet och amning.

Jag har vissa komplikationer till följd av diabetes: hur påverkar det min graviditet?

Om du har njurproblem till följd av diabetes (ett tillstånd som kallas diabetisk nefropati) har du troligtvis inga större problem under graviditeten, även om din läkare är bäst placerad för att ge dig råd om dina specifika omständigheter. Svår njursjukdom, till exempel, är en anledning till oro, medan mild nefropati oftast orsakar några problem. Tyvärr kan varje diabetesinducerad njursjukdom försämras under en graviditet, men lyckligtvis går saker vanligtvis tillbaka till det normala efter förlossningen (såvida inte njursjukdomen är allvarlig).

Du kanske upptäcker att du är mottaglig för urininfektioner under graviditeten, berätta för din läkare om du har några symtom eller känner dig feber av någon anledning. Varje urinvägsinfektion hos en gravid kvinna måste behandlas eftersom det finns en risk att bakterierna stiger från urinblåsan till njurarna. De flesta gravida kvinnor löper risk för tillstånd som högt blodtryck och svullna vrister till följd av vätskeuppbyggnad, särskilt i de senare stadierna av graviditeten.

Om du har njurproblem och/eller högt blodtryck finns det risk för preeklampsi (även känd som toxemi vid graviditet), ett tillstånd där ditt blodtryck ökar, det finns protein i urinen och du upplever vätskeansamling som resulterar i svullnad i lemmarna, ansiktet och händerna. Om du har preeklampsi under graviditeten, kan din läkare rekommendera mediciner, vila, inläggning på sjukhus eller tidigare förlossning, beroende på svårighetsgraden av tillståndet.

Ögonproblem (diabetisk retinopati) förvärras ofta under graviditeten (även om detta kan vända efter att barnet har fötts). Om du planerar att bli gravid bör du få dina ögon bedömda i förväg och få behandling innan du blir gravid. Men om dina ögonproblem behöver behandling under graviditeten, bör du kunna få laserbehandling utan att skada ditt barn.

Nervproblem till följd av diabetes (diabetisk neuropati) orsakar vanligtvis inte ytterligare problem under graviditeten. Ett vanligt problem är karpaltunnelsyndrom (ett tillstånd där nerven som rör sig genom handleden blir komprimerad, vilket resulterar i domningar, stickningar och smärta) men detta löser ofta efter förlossningen.

Vad händer om jag blir sjuk under graviditeten?

Om du har en annan sjukdom under graviditeten bör du kontakta din läkare så snart som möjligt. Detta beror på att sjukdom kan påverka dina blodsockernivåer eller din förmåga att kontrollera och hantera ditt blodsocker. Till exempel ökar också din risk för hyperglykemi (höga nivåer av blodglukos, kännetecknad av symtom som ökad törst, urinering ofta och trötthet) om du är stressad eller lider av förkylning eller influensa.

Okontrollerat blodsocker under graviditeten kan också utsätta dig för högt blodtryck och kan förvärra de diabetiska komplikationer du redan kan ha, till exempel ögonsjukdom (diabetisk retinopati).

Kommer min diabetes att påverka min förlossning?

Tidigare har man försökt förlösa barnet ungefär 2 veckor före fulltid (cirka 37 eller 38 veckor) men nuförtiden låter man graviditeten löpa hela vägen, även om du fortfarande kan behöva planera leveransdatumet snarare än att vänta på att bli ”naturligt”. Om din läkare tvivlar på ditt barns välbefinnande kan han eller hon föreslå tidigare förlossning och / eller förlossning via kejsarsnitt.

I allmänhet är det säkrare att leverera ditt barn på sjukhusmiljö snarare än hemma, på grund av den ökade potentialen för problem till följd av din diabetes. Dessutom kommer ditt barn att behöva noggrann övervakning efter födseln. Din diabetes bör inte utgöra några hinder för den förlossningsmetod du väljer, vare sig det är vaginal förlossning eller kejsarsnitt, eftersom din sjukvårdspersonal kan administrera det insulin och glukos som du behöver intravenöst, vid behov. Dina läkare kommer att kunna ge dig råd om vad som är rätt för dina individuella omständigheter.

Vad händer efter att mitt barn föds?

Efter ditt barns födelse går de metaboliska förändringarna som påverkade dina insulinnivåer under graviditeten tillbaka. Behovet av insulin kommer troligen att sjunka efter 2 eller 3 dagar och därefter kommer dina insulinbehov gradvis att anpassas igen och återgår till ungefär samma nivå som du hade innan du blev gravid. Processen med att justera din insulindos och stabilisera din diabetes kan ta flera veckor, så följ instruktionerna från din läkare noggrant.

Din bebis kommer sannolikt att utvärderas noga med tanke på hypoglykemi, samt andningsproblem, särskilt om ditt barn föddes för tidigt. Dock kan ditt barn behandlas, till exempel om ditt barn har hypoglykemi, kan sjukhuspersonal ge ditt barn glukos intravenöst, vid behov. Medan du ammar kan du behöva något mindre insulin så var medveten om att du kan ha större risk för hypoglykemi vid denna tidpunkt.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.