Semaglutid skyddar njurarna och minskar risken för njur- och hjärtrelaterad död

Kronisk njursjukdom är en mycket vanlig följd av typ 2-diabetes. Orsaken till njursjukdom vid diabetes är det höga blodsockret, högt blodtryck och åderförkalkning i njurarnas kärl. Det har fram till nu endast funnits två läkemedel som kan skydda njurarna vid kronisk njursjukdom, nämligen ACE-hämmare (enalapril, ramipril, etc) och SGLT-2-hämmare (dapagliflozin, empagliflozin). Nu finns ytterligare ett läkemedel som bevisats skydda njurarna och det är samma läkemedel som på senare tid uppmärksammats på grund av den sensationella effekten på övervikt/fetma, diabetes, hjärtsvikt och kardiovaskulär sjukdom, nämligen semaglutid (Ozempic®, Wegovy®, Rybelsus®).

Semaglutids effekt på njursjukdom studerades i den stora FLOW-studien, som startade år 2019 och inkluderade över 3500 patienter. FLOW-studien stoppades i förtid eftersom semaglutid var så effektivt att skydda njurarna. Semaglutid är det tredje läkemedlet någonsin som bevisats vara njurskyddande.

Semaglutid är den aktiva substansen i läkemedlen Ozempic®, Wegovy® och Rybelsus®. Semaglutid i FLOW-studien användes som en veckovis injektion i dosen 1 mg. Beslutet att stoppa studien kommer från studiens DMC (Data Monitoring Committee), som är en oberoende extern granskare av studiens resultat.

Enligt DMC har semaglutid haft en så positiv effekt på njurfunktion att det inte var etiskt försvarbart att fortsätta studien, eftersom hälften av deltagarna inte fick semaglutid (de fick placebo). Semaglutid reducerade försämringen i njurfunktion och minskade risken för njur- och hjärtorsakade dödsfall.

Dessa resultat skall sättas i perspektiv till övriga effekter av semaglutid, vilka inkluderar:

  • Mycket effektiv viktnedgång, med geomsnittlig viktreduktion på 16%.
  • Gynnsamma effekter på kardiovaskulär riskprofil (blodfetter, blodtryck, blodsocker).
  • Förbättrad glykemisk kontroll.
  • I en studie sågs förbättring av hjärtsvikt av typen HFPEF (hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga) bland personer med fetma.

Det gör att bilden klarnar vad beträffar optimal inledande behandling vid typ 2-diabetes, vilket också avspeglas i de senaste rekommendationerna från EASD, där GLP-1-läkemedel och SGLT-2-hämmare är förstahandsval.

Det återstår att invänta den slutgiltiga rapporten för FLOW-studien, där de exakta effekterna kommer att framgå. Ovanstående konklusioner av studien baseras på press-release från NovoNordisk. Denna artikel kommer att uppdateras när exakta resultat publicerats.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.