Effekter av de nya och gamla behandlingarna mot obesitas och övervikt

Obesitas (fetma) ökar risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, bland mycket annat. När LOOK AHEAD-studied publicerades var besvikelsen enorm: intensiva åtgärder för att förbättra livsstilen påverkade inte risken för hjärt-kärlsjukdom, den var oförändrad. Detta besked slog ner som en bomb i forskarvärlden eftersom alla tog för givet att bättre kost och mer motion skulle vara uppenbart gynnsamt, men det kunde alltså inte bevisas i LOOK AHEAD som är den största studien av detta slaget.

Enorma satsningar har gjorts för att hitta en långsiktig och effektiv behandling mot obesitas och övervikt. Ingen behandling – förutom kirurgisk behandling – har fungerat på sikt. Kirurgisk behandling (operation) är onekligen effektiv men har endast kunnat erbjudas individer med uttalad fetma och komplikationer. Den absoluta merparten av överviktiga eller obesa personer har aldrig haft någon effektiv behandling att tillgå. Detta förändrades i och med de nya GLP-1-analogerna (semaglutid, tirzepatid). I en vetenskaplig översiktsartikel i EHJ skriver nu Usman och kollegor om den samlade vinsten av GLP-1-läkemedlen. Budskapet framgår av figuren nedan, där det också framgår hur stor effekt som kan förväntas av olika behandlingar vid obesitas och övervikt.

Sammanfattningsvis kan sägas följande:

 • Kirurgisk behandling (operation) ger större viktminskning än semaglutid (Ozempic, Wegovy) och tirzepatid (Zepbound). Men följande skall has i åtanke:
  • (1) inga randomiserade studier har påvisat en gynnsam effekt på hjärt-kärlsjukdom efter kirurgi (men det är sannolikt att det finns en gynnsam effekt i detta avseende).
  • (2) det är tänkbart att effekten av semaglutid och trizepatid kan bli mer kraftfull genom högre doser (bolaget bakom semaglutid prövar just nu högre doser av semaglutid), men detta kommer troligen öka förekomsten av biverkningar.
  • (3) Det är således möjligt att läkemedlen på sikt kan åstadkomma lika stor viktnedgång som operation.
 • Övriga behandlingar, exempelvis livsstilsförändringar, har otillräcklig effekt på viktnedgång (i många studier ses ingen viktnedgång). Trots detta rekommenderas livsstilsförändringar (mer motion, bättre kost) eftersom de medför andra gynnsamma effekter på hjärta och cirkulation.
 • Effekten på blodtryck och blodfetter är mycket god av semaglutid och tirzepatid. Detta har diskuterats tidigare här på Diabetes Nu.
 • Semaglutid är den första behandlingen för övervikt och obesitas som minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Detta visades i SELECT-studien, där deltagarna redan var behandlade med läkemedel som minskar deras risk för hjärt-kärlsjukdom. Trots detta hjälpte semaglutid, vilket visar att läkemedlet är ett viktig tillskott även till personer som har hjärt-kärlsjukdom (oaktat deras vikt eller diabetesstatus).
 • Det återstår att se om tirzepatid också har en gynnsam effekt på hjärt-kärlsjukdom. Studien där detta undersöks har ännu inte publicerats.

Det innebär att effekten av dessa nya läkemedel sträcker sig bortom effekten på övervikt och obesitas. Semaglutid – och troligen tirzepatid – minskar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, vilket gör att de kan bli ett viktigt tillskott för patienter vars primära risk är dessa sjukdomar.

Långtidseffekter (positiva, liksom biverkningar) återstår att utvärdera i fler studier.

Glöm inte att läsa

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.