Hur farligt är typ 2 diabetes?

Bevis för att behandling kan reducera eller eliminera risken för hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 2 diabetes

Idag publicerades ytterligare en världsnyhet för personer med diabetes och denna gång gäller det typ 2 diabetes. Forskare från Göteborgs Universitet och Nationella Diabetesregistret har just publicerat en studie som berör alla med typ 2 diabetes. Studien, som publicerades i den mest ansedda medicinska tidskriften the New England Journal of Medicine, bringar mycket positivt till alla som har typ 2 diabetes. Huvudresultatet i studien är att personer med typ 2 diabetes inte behöver ha högre dödlighet och högre risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med personer utan typ 2 diabetes. Grundarna bakom diabetes.nu ingår i forskargruppen bakom studien. Här nedan förklarar vi studien i detalj för att Du som har typ 2 diabetes skall kunna förstå och tillgodogöra dig denna kunskap.

Varför gjordes studien och vilka frågeställningar besvarar den?

Studiens syfte är att besvara följande frågor:

 1. Kan jag minska eller till och med eliminera min förhöjda risk för hjärt-kärlsjukdom och död genom att kontrollera mina riskfaktorer (högt blodtryck, höga blodfetter, högt blodsocker etc.)?
 2. Vilka riskfaktorer är viktigast för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och förtida död?
 3. Har jag någon ytterligare vinst av att behandla mitt blodtryck, blodsocker och blodfetter till ännu lägre nivåer än vad som är rekommenderat?
 4. Spelar det någon roll när i livet jag fick typ 2 diabetes?

Varför är dessa frågeställningar viktiga för dig?

Diabetesvårdens målsättning är att Du som har typ 2 diabetes skall leva ett helt normalt liv, utan hinder och utan ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer eller död. Du skall kunna leva ett helt normalt liv utan bekymmer. Tyvärr är verkligheten sådan att diabetes medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Detta har varit känt i över 50 år. I de flesta tidigare studier har personer med typ 2 diabetes mellan 2 och 6 gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och död, jämfört med personer utan typ 2 diabetes. För att motverka denna risk har vi under de senaste decennierna blivit bättre på att behandla riskfaktorer, exempelvis högt blodtryck och höga blodfetter. Under åren har många studier visat att det är gynnsamt att behandla dessa riskfaktorer. Risken för hjärtattack minskar om man får behandling med läkemedel som sänker blodfetterna, liksom om man behandlar högt blodtryck med läkemedel som sänker blodtrycket.

Målvärden för riskfaktorer

Diabetesvården arbetar för att Du skall uppnå det vi kallar målvärden. Exempelvis är målvärdet för HbA1c 52 mmol/mol, vilket innebär att Du bör helst ha lägre än 52 mmol/mol. För blodfetter (LDL kolesterol) är målvärdet 2.5 mmol/L.

De två stora frågorna

Fråga 1: Hur bra kan det bli om jag uppnår alla målvärden? Detta har faktiskt aldrig undersökts och därför vet vi inte om personer med typ 2 diabetes kan bli av med risken som medförs av diabetes.

Fråga 2: Vilken av alla dessa riskfaktorer är viktigast? Vi vet i dagsläget inte vilka som är viktigast och därför vet vi inte heller var fokus bör ligga.

Denna studie är den första att besvara dessa viktiga frågor och för Dig som har diabetes bringar studien ett mycket positivt besked.

Fakta om studien

 • Studien inkluderade ca 270,000 personer med typ 2 diabetes. Varje person med diabetes jämfördes med 5 personer utan diabetes (från den allmänna befolkningen).
 • För personer med diabetes bedömdes följande riskfaktorer:
  • Långtidsblodsocker (HbA1c)
  • Blodtryck
  • Förekomst av njurskador (albuminuri)
  • Rökning
  • Höga blodfetter
 • För varje riskfaktor man hade (dvs om man inte uppnådde målvärdet) så fick man 1 poäng. Personer med typ 2 diabetes kunde alltså ha 0 till 5 poäng: 0 poäng innebär att alla riskfaktorer var kontrollerade och 5 poäng innebar att ingen riskfaktor var under kontroll.
 • Risken för död och hjärt-kärlsjukdom undersöktes i relation till hur många riskfaktorer man hade. Jämförelsen gjordes alltså mot personer utan diabetes (från den allmänna befolkningen)

Vad visade studien?

Studiens huvudresultat är mycket glädjande och för dig som har typ 2 diabetes. Huvudresultaten är som följer: 

Risken för död

Personer med typ 2 diabetes som lyckades kontrollera alla riskfaktorerna hade knappt någon ökad risk för död. Det innebär att man lyckades sänka risken för död så kraftigt att personer med diabetes hade i princip samma dödlighet som personer utan diabetes (om man lyckades kontrollera alla riskfaktorerna). Detta är sensationella resultat och innebär att Du som har diabetes har enormt mycket att vinna på att eftersträva god riskfaktorkontroll. Här nedan visas ett diagram som presenterar risken för död i relation till hur välkontrollerade riskfaktorerna var (observera att resultaten även visas i relation till ålder). Av diagrammet nedan framgår även att riskerna var lägre ju äldre man.

Risk för hjärtattack

Om man lyckades kontrollera alla riskfaktorerna så hade man ingen ökad risk för hjärtattack. Faktum är att personer med diabetes hade till och med lägre risk för hjärtattack än personer utan diabetes (om man kontrollerade alla riskfaktorer). Detta är också sensationella nyheter!

Risken för stroke var väldigt lik risken för hjärtattack.

Risk för hjärtsvikt

Tyvärr kunde personer med diabetes inte eliminera sin risk för hjärtsvikt, inte ens om de kontrollerade alla riskfaktorerna (det enda undantaget var de allra äldsta personerna). Det innebär att hjärtsvikt är fortsatt en utmaning för diabetesvården.

Hur gick det för de som inte skötte sina riskfaktorer?

De personer med diabetes som inte kunde uppnå målen för riskfaktorerna hade hela tiofaldigt ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, och hjärtsvikt, respektive femfaldigt ökad risk för förtida död jämför med kontroller. Det som är avgörande är hur väl personer med typ 2 diabetes kontrollerar ett antal riskfaktorer med hjälp av läkemedel och genom att personen är rökfri.

Vilka riskfaktorer är viktigast?

Detta är en fundamental fråga eftersom Du som har diabetes har en stor utmaning framför dig och det är viktigt att veta var Du och Din vårdgivare bör lägga fokus. Studien visar att låg fysisk aktivitet, höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och nedsatt njurfunktion (albuminuri) är de absolut starkaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar och död. Det innebär att det är dessa riskfaktorer som är viktigast att behandla.

Rökning och låg fysisk aktivitet förefaller vara de starkaste riskfaktorerna för förtida död, medan förhöjt blodsocker, förhöjda blodfetter, högt blodtryck (hypertoni) och låg fysisk aktivitet är de starkaste riskfaktorerna för akut hjärtinfarkt och stroke.

De viktigaste riskfaktorerna för hjärtsvikt var förmaksflimmer, högt BMI (body mass index), högt blodsocker och nedsatt njurfunktion. Personer med typ 2 diabetes bör i första hand fokusera på just dessa riskfaktorer för att påverka risken för hjärt-kärlsjukdomar och död.

Nedanstående figurer visar (i fallande ordning) vilka riskfaktorer som var viktigast för död och hjärtattack.

Vilka nivåer är optimala för blodtryck, blodsocker och blodfetter?

I studien undersöktes även om det var meningsfullt att försöka nå ännu lägre nivåer av HbA1c, LDL kolesterol och blodtryck. I dagsläget finns målvärden som man försöker uppnå och man brukar oftast ”nöja sig” om man når dessa målvärden. Syftet med denna undersökning är alltså att klargöra om det fanns någon ytterligare vinst av att komma ännu lägre än målvärdet. Resultaten visade att ännu lägre blodtryck, ännu lägre blodsocker och ännu lägre blodfetter var förknippat med lägre risk för hjärtattack och komplikationer.

Hur svårt är det egentligen att uppnå alla målvärden?

Faktum är att de riskfaktorer som undersöktes kan uppnås av de allra flesta med typ 2 diabetes. Det finns mycket effektiva läkemedel för att behandla blodtryck, blodfetter och blodsocker. Det är dock svårare att komma till rätta med njurskador och rökning men även där finns det behandlingar och åtgärder som är effektiva. Erinra att vi inte undersökte hur ”bra” det kan bli om man även äter rätt kost och motionerar. Det är högst sannolikt att personer med diabetes kan minska sina risker ytterligare om även de två riskfaktorerna (kost och motion) kan åtgärdas.

Betydelse av ålder

Studien visade också att risken för komplikationer, framför allt för hjärtsvikt, är störst bland de som är yngre. Därför är det extra viktigt att kontrollera och behandla riskfaktorer om man är yngre. Med andra ord: ju yngre man är, desto högre är riskerna och därför är det ännu viktigare att vara aggressiv med behandlingen.

Vad saknas i studien? Kost.

Studien har inte undersökt betydelsen av kosten. Det råder ingen tvekan om att kosten är extremt viktig för den som har typ 2 diabetes och därför är det synd att kosten inte undersöktes i denna studien (uppgifter om kost saknas i Nationella Diabetesregistret). Det är dock högst troligt att den som även sköter kosten rätt har ännu lägre risker än det som framkommer här ovan. Vi kan därför rekommendera att du som har typ 2 diabetes skall anstränga dig för att lägga om kosten och vara fysisk aktiv regelbundet.

Slutord

Det finns nu starka bevis för att personer med diabetes inte behöver leva ett liv fyllt av oro för hjärt-kärlsjukdom och komplikationer. Denna studie är en milstolpe som visar att riskfaktorkontroll kan göra enormt mycket för dig som har diabetes. Om du lyckas uppnå målvärden för de fem riskfaktorer som studerades här så kan du kraftig minska, eller till och med eliminera, risken för hjärt-kärlsjukdom och död. Du måste arbeta hårt, tillsammans med din vårdgivare, för att upprätthålla fysisk aktivitet, kontrollera blodtryck, blodfetter, blodsocker och förebygga njurskador.

Referenser

Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2018;379(7):633-644.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.